2023

 • Mengzhao Chen, Mingbao Lin, Ke Li, Yunhang Shen, Yongjian Wu, Fei Chao, Rongrong Ji*.
  CF-ViT: A General Coarse-to-Fine Method for Vision Transformer.[pdf][bibtex]
  Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2023,
  Author={Mengzhao Chen, Mingbao Lin, Ke Li, Yunhang Shen, Yongjian Wu, Fei Chao, Rongrong Ji.},
  Title={CF-ViT: A General Coarse-to-Fine Method for Vision Transformer.},
  Booktitle={Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2023}}

2022

 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Chia-Wen Lin, Ling Shao.
  SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Chia-Wen Lin, Ling Shao.},
  Title={SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Mingbao Lin, Yuxin Zhang, Yuchao Li, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.
  1xN Pattern for Pruning Convolutional Neural Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Mingbao Lin, Yuxin Zhang, Yuchao Li, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.},
  Title={1xN Pattern for Pruning Convolutional Neural Networks.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Yue Gao,  Yifan Feng,  Shuyi Ji ,Rongrong Ji*.
  HGNN+: Towards General Hypergraph Neural Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Yue Gao, Yifan Feng,  Shuyi Ji, Rongrong Ji*.},
  Title={HGNN+: Towards General Hypergraph Neural Networks.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji, Zhenjun Tang, Xianxian Li.
  SiamBAN: Target-Aware Tracking With Siamese Box Adaptive Network.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji, Zhenjun Tang, Xianxian Li.},
  Title={SiamBAN: Target-Aware Tracking With Siamese Box Adaptive Network.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Boyu Yang, Mingbao Lin, Yunxiao Zhang, Binghao Liu, Xiaodan Liang, Rongrong Ji, Qixiang Ye.
  Dynamic Support Network for Few-shot Class Incremental Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Boyu Yang, Mingbao Lin, Yunxiao Zhang, Binghao Liu, Xiaodan Liang, Rongrong Ji, Qixiang Ye.},
  Title={Dynamic Support Network for Few-shot Class Incremental Learning.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Jiayi Ji, Yiwei Ma, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Yongjian Wu, Rongrong Ji.
  Knowing What to Learn: A Metric-oriented Focal Mechanism for Image Captioning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing  (TIP).

 • Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji.
  Towards Lightweight Transformer via Group-wise Transformation for Vision-and-Language Tasks.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing  (TIP).

  @inproceedings{TIP: 2022,
  Author={Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji.},
  Title={Towards Lightweight Transformer via Group-wise Transformation for Vision-and-Language Tasks.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  Year={2022}}
 • Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji*.
  Disentangling Task-Oriented Representations for Unsupervised Domain Adaptation..[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing  (TIP).

  @inproceedings{TIP: 2022,
  Author={Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji.},
  Title={Disentangling Task-Oriented Representations for Unsupervised Domain Adaptation.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing },
  Year={2022}, Vol={31},No={1},pp={1012-1026}}
 • Yuxin Zhang, Mingbao LIn, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.
  Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box.[pdf][Code][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNN).

  @inproceedings{TNN: 2022,
  Author={Yuxin Zhang, Mingbao LIn, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.},
  Title={Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  Year={2022}, Accept}
 • Mingbao Lin, Liujuan Cao, Yuxin Zhang, Ling Shao, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji.
  Pruning Networks with Cross-Layer Ranking & k-Reciprocal Nearest Filters.[pdf][Code][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNN).

  @inproceedings{TNN: 2022,
  Author={Mingbao Lin, Liujuan Cao*, Yuxin Zhang, Ling Shao, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji.},
  Title={Pruning Networks with Cross-Layer Ranking & k-Reciprocal Nearest Filters.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  Year={2022}, Accept}
 • Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji*.
  Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNN).

  @inproceedings{TNN: 2022,
  Author={Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji*.},
  Title={Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  Year={2022}, Accept}
 • Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Fei Chao, Ling Shao, Rongrong Ji*.
  Learning Efficient GANs for Image Translation via Differentiable Masks and co-Attention Distillation.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia(TMM).

  @inproceedings{TMM: 2022,
  Author={Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Fei Chao, Ling Shao, Rongrong Ji*.},
  Title={Learning Efficient GANs for Image Translation via Differentiable Masks and co-Attention Distillation.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Jipeng Wu, Rongrong Ji*, Qiang Wang, Shengchuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Mingliang Xu, Feiyue Huang.
  Fast Monocular Depth Estimation via Side Prediction Aggregation with Continuous Spatial Refinement.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia(TMM).

  @inproceedings{TMM: 2022,
  Author={Jipeng Wu, Rongrong Ji*, Qiang Wang, Shengchuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Mingliang Xu,Feiyue Huang.},
  Title={Fast Monocular Depth Estimation via Side Prediction Aggregation with Continuous Spatial Refinement.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Jipeng Wu, Haibo Xu, Shengchuan Zhang, Xi Li, Jie Chen, Jiawen Zheng, Yue Gao, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Rongrong Ji.
  Joint segmentation and detection of COVID-19 via a sequential region generation network. [pdf][bibtex]
  Pattern Recognition(PR).

  @inproceedings{PR: 2022,
  Author={Jipeng Wu, Haibo Xu, Shengchuan Zhang*, Xi Li, Jie Chen, Jiawen Zheng, Yue Gao, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Rongrong Ji.},
  Title={Joint segmentation and detection of COVID-19 via a sequential region generation network.},
  Booktitle={Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Haojia Lin, lijiang Li, Xiawu Zheng, Fei Chao, Rongrong Ji*.
  Searching Lightweight Neural Network for Image Signal Processing .[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2022,
  Author={Haojia Lin, lijiang Li, Xiawu Zheng, Fei Chao, Rongrong Ji*.},
  Title={Searching Lightweight Neural Network for Image Signal Processing.},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Yiwei Ma, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji, Guohai Xu, Ming Yan.
  X-CLIP: End-to-End Multi-grained Contrastive Learning for Video-Text Retrieval.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2022,
  Author={Yiwei Ma, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji, Guohai Xu, Ming Yan.},
  Title={X-CLIP: End-to-End Multi-grained Contrastive Learning for Video-Text Retrieval.},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Jun Peng, Han Pan, Yiyi Zhou, Jing He, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Yongjian Wu, Rongrong Ji.
  Towards Open-Ended Text-to-Face Generation, Combination and Manipulation.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2022,
  Author={Jun Peng, Han Pan, Yiyi Zhou, Jing He, Xiaoshuai Sun, Yan Wang, Yongjian Wu, Rongrong Ji},
  Title={Towards Open-Ended Text-to-Face Generation, Combination and Manipulation.},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Jun Peng, Xiaoxiong Du, Yiyi Zhou, Jing He, Yunhang Shen, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji.
  Learning Dynamic Prior Knowledge for Text-to-Face Pixel Synthesis.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2022,
  Author={Jun Peng, Xiaoxiong Du, Yiyi Zhou, Jing He, Yunhang Shen, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji.},
  Title={Learning Dynamic Prior Knowledge for Text-to-Face Pixel Synthesis.},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Lei Tan, Pingyang Dai, Rongrong Ji, Yongjian Wu.
  Dynamic Prototype Mask for Occluded Person Re-Identification.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2022,
  Author={Lei Tan, Pingyang Dai, Rongrong Ji, Yongjian Wu.},
  Title={Dynamic Prototype Mask for Occluded Person Re-Identification.},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2022}, Accept}
 • Yuxin Zhang,Mingbao Lin,Zhihang Lin,Yiting Luo,Ke Li,Fei Chao,Yongjian Wu, Rongrong Ji*.
  Learning Best Combination for Efficient N:MSparsity.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2022,
  Author={Yuxin Zhang,Mingbao Lin,Zhihang Lin,Yiting Luo,Ke Li,Fei Chao,Yongjian Wu,Rongrong Ji.},
  Title={Learning Best Combination for Efficient N:MSparsity},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems },
  Year={2022}, Accept}
 • Peng Mi, Li Shen, Tianhe Ren, YiyiZhou, Xiaoshuai Sun, Dacheng Tao, Rongrong Ji.
  Make Sharpness-Aware Minimization Stronger:A Sparsified Perturbation Approach.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2022,
  Author={Peng Mi, Li Shen, Tianhe Ren, YiyiZhou, Xiaoshuai Sun, Dacheng Tao, Rongrong Ji.},
  Title={Make Sharpness-Aware Minimization Stronger:A Sparsified Perturbation Approach},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems },
  Year={2022}, Accept}
 • Yuting Gao, Jinfeng Liu, Zihan Xu, Jun Zhang, Ke Li, Rongrong Ji, Chunhuan Shen.
  PyramidCLIP:Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2022,
  Author={Yuting Gao, Jinfeng Liu, Zihan Xu, Jun Zhang, Ke Li, Rongrong Ji, Chunhuan Shen.},
  Title={PyramidCLIP:Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems },
  Year={2022}, Accept}
 • Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji, Zhenjun Tang, Xianxian Li.
  SiamBAN: Target-Aware Tracking With Siamese Box Adaptive Network.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI).

  @inproceedings{TPAMI: 2022,
  Author={Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji, Zhenjun Tang, Xianxian Li.},
  Title={SiamBAN: Target-Aware Tracking With Siamese Box Adaptive Network.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2022}}
 • Qinqin Zhou, Kekai Sheng, Xiawu Zheng, Ke Li, Xing Sun, Yonghong Tian, Jie Chen, Rongrong Ji*.
  Training-free Transfomer Architecture Search.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={ Qinqin Zhou, Kekai Sheng, Xiawu Zheng, Ke Li, Xing Sun, Yonghong Tian, Jie Chen, Rongrong Ji.},
  Title={Training-free Transfomer Architecture Search.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Mi Peng, Jianghang Lin, Yiyi Zhou, Yunhang Shen,Gen Luo, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Rongrong Fu, Qiang Xu, Rongrong Ji.
  Active Teacher for Semi-Supervised Object Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={Mi Peng, Jianghang Lin, Yiyi Zhou, Yunhang Shen,Gen Luo, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Rongrong Fu, Qiang Xu, Rongrong Ji.},
  Title={Active Teacher for Semi-Supervised Object Detection.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.
  IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji.},
  Title={IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Xiang Fei, Lei Zhang, Chenglin Wu, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji.
  Neural Architecture Search with Representation Mutual Information.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={Xiawu Zheng, Xiang Fei, Lei Zhang, Chenglin Wu, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji.},
  Title={Neural Architecture Search with Representation Mutual Information.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Mingrui Wu, Xuying Zhang, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Chao chen, Jiaxin Gu, Xing Sun, Rongrong Ji.
  DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={Mingrui Wu, Xuying Zhang, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Chao chen, Jiaxin Gu, Xing Sun, Rongrong Ji.},
  Title={DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Hui Lin, Zhiheng Ma, Rongrong Ji, Yaowei Wang, Xiaopeng Hong.
  Boosting Crowd Counting via Multifaceted Attention.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2022,
  Author={Hui Lin, Zhiheng Ma, Rongrong Ji, Yaowei Wang, Xiaopeng Hong.},
  Title={Boosting Crowd Counting via Multifaceted Attention.},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2022}, Accept}
 • Chaoyang Zhu,  Yiyi Zhou, Yunhang Shen, Gen  Luo,  Xingjia Pan, Mingbao Lin,Chao Chen, Liujuan  Cao,  Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji.
  SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV Oral).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Chaoyang Zhu,  Yiyi Zhou, Yunhang Shen, Gen  Luo,  Xingjia Pan, Mingbao Lin,Chao Chen, Liujuan  Cao,  Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji.},
  Title={SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Yixu Wang, Jie Li, Hong Liu, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrongji.
  Black-Box Dissector: Towards Erasing-based Hard-Label Model Stealing Attack.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Yixu Wang, Jie Li, Hong Liu, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrongji.},
  Title={Black-Box Dissector: Towards Erasing-based Hard-Label Model Stealing Attack.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Dongli Tan, Jiang-Jiang Liu, Xingyu Chen, Chao Chen, Ruixin Zhang, Yunhang Shen, Shouhong Ding, Rongrong Ji*.
  ECO-TR: Efficient Correspondences Finding Via Coarse-to-Fine Refinement.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Dongli Tan, Jiang-Jiang Liu, Xingyu Chen, Chao Chen, Ruixin Zhang, Yunhang Shen, Shouhong Ding, Rongrong Ji*.},
  Title={ECO-TR: Efficient Correspondences Finding Via Coarse-to-Fine Refinement.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Xunchao Li, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Rongrong Ji*.
  Dynamic Dual Trainable Bounds for Ultra-low Precision Super-Resolution Networks.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Xunchao Li, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Rongrong Ji*.},
  Title={Dynamic Dual Trainable Bounds for Ultra-low Precision Super-Resolution Networks.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Yunshan Zhong, Mingbao Lin, MengZhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Rongrong Ji*.
  Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Yunshan Zhong, Mingbao Lin, MengZhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Rongrong Ji*.},
  Title={Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Jing He, Yiyi Zhou, Qi Zhang, Jun Peng, Yunhang Shen, Xiaoshuai Sun, Chao Chen, Rongrong Ji.
  PixelFolder: An Efficient Progressive Pixel Synthesis Network for Image Generation.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Jing He, Yiyi Zhou*, Qi Zhang, Jun Peng, Yunhang Shen, Xiaoshuai Sun, Chao Chen, Rongrong Ji.},
  Title={PixelFolder: An Efficient Progressive Pixel Synthesis Network for Image Generation.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Ke Sun,Hong Liu, Taiping Yao,Xiaoshuai Sun,Shen Chen,Shouhong Ding,Rongrong Ji.
  An Information Theoretic Approach for Attention-Driven Face Forgery Detection.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Ke Sun,Hong Liu, Taiping Yao,Xiaoshuai Sun,Shen Chen,Shouhong Ding,Rongrong Ji.},
  Title={An Information Theoretic Approach for Attention-Driven Face Forgery Detection.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Bohong Chen, Mingbao Lin, Kekai Sheng, Mengdan Zhang, Peixian Chen, Ke Li, Liujuan Cao, Rongrong Ji.
  ARM: Any-Time Super-Resolution Method.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Bohong Chen, Mingbao Lin, Kekai Sheng, Mengdan Zhang, Peixian Chen, Ke Li, Liujuan Cao*, Rongrong Ji.},
  Title={ARM: Any-Time Super-Resolution Method.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Chenxin Li, Mingbao Lin, Zhiyuan Ding, Nie Lin, Yihong Zhuang, Yue Huang, Xinhao Ding, Liujuan Cao.
  Knowledge Condensation Distillation.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Chenxin Li, Mingbao Lin, Zhiyuan Ding, Nie Lin, Yihong Zhuang, Yue Huang, Xinhao Ding, Liujuan Cao.},
  Title={Knowledge Condensation Distillation.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Jiazhen Ji,Huan Wang,Yuge Huang,Jiaxiang Wu,Xingkun Xu,Shouhong Ding,ShengChuan Zhang,Liujuan Cao,Rongrong Ji.
  Privacy-Preserving Face Recognition with Learnable Privacy Budgets in Frequency Domain.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2022,
  Author={Jiazhen Ji,Huan Wang,Yuge Huang,Jiaxiang Wu,Xingkun Xu,Shouhong Ding,ShengChuan Zhang,Liujuan Cao,Rongrong Ji.},
  Title={Privacy-Preserving Face Recognition with Learnable Privacy Budgets in Frequency Domain.},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision },
  Year={2022}}
 • Zhiwei Chen, Changan Wang, Yabiao Wang, Guannan Jiang, Yunhang Shen, Ying Tai, Chengjie Wang, Wei Zhang, Liujuan Cao.
  LCTR: On Awakening the Local Continuity of Transformer for Weakly Supervised Object Localization.[pdf][bibtex]
  Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2022,
  Author={Zhiwei Chen, Changan Wang, Yabiao Wang, Guannan Jiang, Yunhang Shen, Ying Tai, Chengjie Wang, Wei Zhang, Liujuan Cao.},
  Title={LCTR: On Awakening the Local Continuity of Transformer for Weakly Supervised Object Localization.},
  Booktitle={Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2022}, Accept}
 • Shuman Fang, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji*.
  Learning to Learn Transferable Attack.[pdf][bibtex]
  Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2022,
  Author={Shuman Fang, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji.},
  Title={Learning to Learn Transferable Attack.},
  Booktitle={Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2022}, Accept}
 • Ke Sun, Taiping Yao, Shen Chen, Shouhong Ding, Jilin L, Rongrong Ji*.
  Dual Contrastive Learning for General Face Forgery Detection.[pdf][bibtex]
  Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2022,
  Author={Ke Sun, Taiping Yao, Shen Chen, Shouhong Ding, Jilin L, Rongrong Ji.},
  Title={Dual Contrastive Learning for General Face Forgery Detection.},
  Booktitle={Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2022}, Accept}

2021

 • Xiawu Zheng, Yang Zhang, Sirui Hong, Huixia Li, Lang Tang, Youcheng Xiong, Jin Zhou, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Pengfei Zhu, Chenglin Wu, Rongrong Ji*.
  Evolving Fully Automated Machine Learning via Life-Long Knowledge Anchors.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 2021,
  Author={Xiawu Zheng, Yang Zhang, Sirui Hong, Huixia Li, Lang Tang, Youcheng Xiong, Jin Zhou, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Pengfei Zhu, Chenglin Wu, Rongrong Ji*.},
  Title={Evolving Fully Automated Machine Learning via Life-Long Knowledge Anchors.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Yuhang Chen,Qiang Wang, Rongrong Ji*, Baochang Zhang, Jie Chen, Yonghong Tian, Qixiang Ye.
  MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 2021,
  Author={Xiawu Zheng, Yuhang Chen,Qiang Wang, Rongrong Ji*, Baochang Zhang, Jie Chen, Yonghong Tian, Qixiang Ye.},
  Title={MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Dacheng Tao.
  Fast Class-wise  Updating for Online Hashing.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 2021,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Dacheng Tao.},
  Title={Fast Class-wise Updating for Online Hashing},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Zhengying Liu, Adrien Pavao, Zhen Xu, Rongrong Ji, Chenglin Wu et.al.
  Winning Solutions and Post-challenge Analyses of the ChaLearn AutoDL Challenge 2019.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 2021,
  Author={Zhengying Liu*, Adrien Pavao*, Zhen Xu*, Rongrong Ji, Chenglin Wu et.al.},
  Title={Winning Solutions and Post-challenge Analyses of the ChaLearn AutoDL Challenge 2019.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Gen Luo, Xiaoshuai Sun, Jinsong Su, Xinghao Ding, Chi-Wen Lin, Qi Tian.
  A Real-Time Global Inference Network for One-Stage Referring Expression Comprehension.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNN).

  @inproceedings{TNN: 2021,
  Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Gen Luo, Xiaoshuai Sun, Jinsong Su, Xinghao Ding, Chi-Wen Lin, Qi Tian},
  Title={A Real-Time Global Inference Network for One-Stage Referring Expression Comprehension.},
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  Year={2021}}
 • Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo.
  Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition.[pdf][bibtex]
  International Journal of Computer Vision (IJCV).

  @inproceedings{IJCV: 2021,
  Author={Hanlin Chen, Li’an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo.},
  Title={Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition.},
  Booktitle={International Journal of Computer Vision},
  Year={2021}, Vol={129},No={2},pp={501-516}}
 • 姚加权, 冯 绪, 王赞钧, 纪荣嵘, 张 维.
  语调、 情绪及市场影响: 基于金融情绪词典.[pdf][bibtex]
  管 理 科 学 学 报

  @inproceedings{JMSC: 2021,
  Author={姚加权, 冯 绪, 王赞钧, 纪荣嵘, 张 维.},
  Title={语调、 情绪及市场影响: 基于金融情绪词典.},
  Booktitle={管 理 科 学 学 报,Vol={24},No={5},pp={26-46}},
  Year={2021}, Accept}
 • ShaoJie Li, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Fei Chao, Xudong Mao, Rongrong Ji*.
  Revisiting Discriminator in GAN Compression: A Generator-discriminator Cooperative Compression Scheme.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2021,
  Author={ShaoJie Li, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Fei Chao, Xudong Mao, Rongrong Ji.},
  Title={Revisiting Discriminator in GAN Compression: A Generator-discriminator Cooperative Compression Scheme},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems },
  Year={2021}, Accept}
 • Rongrong Ji.
  A commentary of Multi-skilled AI in MIT Technology Review 2021.[pdf][bibtex]
  Fundamental Research(FR).

  @inproceedings{PR: 2022,
  Author={Rongrong Ji.},
  Title={A commentary of Multi-skilled AI in MIT Technology Review 2021},
  Booktitle={Fundamental Research},
  Year={2021}, Accept}
 • Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Rongrong ji.
  Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Xinyang Li,Shengchuan Zhang*, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Rongrong ji.},
  Title={Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Qiong Wu,Pingyang Dai, Jie Chen, Chia-Wen Lin,Yongjian Wu, Feiyue Huang, Bineng Zhong, Rongrong ji.
  Discover Cross-Modality Nuances for Visible-Infrared Person Re-Identification.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Qiong Wu,Pingyang Dai*, Jie Chen, Chia-Wen Lin, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Bineng Zhong, Rongrong ji.},
  Title={Discover Cross-Modality Nuances for Visible-Infrared Person Re-Identification},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Yunhang Shen, Liujuan Cao, Zhiwei Chen, Feihong Lian, Baochang Zhang, Chi Su, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*.
  Toward Joint Thing-and-Stuff Mining for Weakly Supervised Panoptic Segmentation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Yunhang Shen, Liujuan Cao, Zhiwei Chen, Feihong Lian, Baochang Zhang, Chi Su, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*.},
  Title={Toward Joint Thing-and-Stuff Mining for Weakly Supervised Panoptic Segmentation (Poster)},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, JinCheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji*.
  Towards Compact CNNs via Collaborative Compression. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, JinCheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji*.},
  Title={Towards Compact CNNs via Collaborative Compression},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Xuying Zhang, Xiaoshuai Sun, Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Yiyi Zhou, Yongjian Wu, FeiyueHuang, Rongrongji.
  RSTNet:Captioning with Adaptive Attention on Visual and Non-Visual Words. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Xuying Zhang, Xiaoshuai Sun, Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Yiyi Zhou, Yongjian Wu, FeiyueHuang, Rongrongji.},
  Title={RSTNet:Captioning with Adaptive Attention on Visual and Non-Visual Words},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Fuzhao Xu, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yege Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuangen Wang.
  SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Fuzhao Xu, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yege Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuangen Wang.},
  Title={SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Bohao Li, Boyu Yang, Chang Liu, Feng Liu,Rongrong Ji, Qixiang Ye.
  Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-shot Object Detection. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Bohao Li, Boyu Yang, Chang Liu, Feng Liu,Rongrong Ji, Qixiang Ye.},
  Title={Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-shot Object Detection},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Yiqi Lin, Andy J.Ma, Hao Cheng, Pai Peng, Rongrong Ji, Xing Sun.
  Removing the Background by Adding the Background:Towards Background Robust Self-supervised Video Representation Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2021,
  Author={Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Yiqi Lin, Andy J.Ma, Hao Cheng, Pai Peng, Rongrong Ji, Xing Sun.},
  Title={Removing the Background by Adding the Background: Towards Background Robust Self-supervised Video Representation Learning},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2021}, Accept}
 • Jie Hu, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Ling Shao.
  Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Oral).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Jie Hu, Liujuan Cao*, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Ling Shao.},
  Title={Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Zihan Xu, MingbaoLin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji*
  ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Zihan Xu, MingbaoLin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji*.},
  Title={ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Qinqin Zhou, Xiawu Zheng , Liujuan Cao, Bineng Zhong , Teng Xi, gang zhang, Errui Ding, Mingliang Xu, Rongrong Ji*.
  EC-DARTS: Inducing Equalized and Consistent Optimization into DARTS.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Qinqin Zhou, Xiawu Zheng , Liujuan Cao, Bineng Zhong , Teng Xi, gang zhang, Errui Ding, Mingliang Xu, Rongrong Ji*},
  Title={EC-DARTS: Inducing Equalized and Consistent Optimization into DARTS.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Yunhang Shen, Liujuan Cao, Zhiwei Chen, Baochang Zhang, Chi Su, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*.
  Parallel Detection-and-Segmentation Learning for Weakly Supervised Instance Segmentation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Yunhang Shen, Liujuan Cao, Zhiwei Chen, Baochang Zhang, Chi Su, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*},
  Title={Parallel Detection-and-Segmentation Learning for Weakly Supervised Instance Segmentation.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Yiyi Zhou, Tianhe Ren, Chaoyang Zhu, Xiaoshuai Sun, Jianzhuang Liu, Xinghao Ding, Mingliang Xu, Rongrong Ji.
  TRAR: Routing the Attention Spans in Transformers for Visual Question Answering.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Yiyi Zhou, Tianhe Ren, Chaoyang Zhu, Xiaoshuai Sun, Jianzhuang Liu, Xinghao Ding, Ding Mingliang Xu, Rongrong Ji*.},
  Title={TRAR: Routing the Attention Spans in Transformers for Visual Question Answering.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Jie Li, Rongrong Ji*, Peixian Chen, Baochang Zhang, Xiaopeng Hong, Ruixin Zhang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yongjian Wu.
  Aha! Adaptive History-driven Attack for Decision-based Black-box Models.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Jie Li, Rongrong Ji*, Peixian Chen, Baochang Zhang, Xiaopeng Hong, Ruixin Zhang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yongjian Wu.},
  Title={Aha! Adaptive History-driven Attack for Decision-based Black-box Modelsg.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Peixian Chen, Wenfeng Liu, Pingyang Dai*, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mingliang Xu, Qi'an Chen, Rongrong Ji.
  Occlude Them All: Occlusion-Aware Mask Network for Person Re-identification.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Peixian Chen, Wenfeng Liu, Pingyang Dai*, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mingliang Xu, Qi'an Chen, Rongrong Ji.},
  Title={Occlude Them All: Occlusion-Aware Mask Network for Person Re-identification.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Hongjun Chen, Jinbao Wang, Hong Cai Chen, Xiantong Zhen, Feng Zheng, Rongrong Ji, Ling Shao.
  Seminar Learning for Click-Level Weakly Supervised Semantic Segmentation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 2021,
  Author={Hongjun CHEN, Jinbao Wang, Hong Cai Chen, Xiantong Zhen, Feng Zheng*, Rongrong Ji, Ling Shao.},
  Title={Seminar Learning for Click-Level Weakly Supervised Semantic Segmentation..},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Tianshuo Xu, Yuhang Wu, Xiawu Zheng, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Fei Chao, Rongrong Ji.
  CDP: Towards Optimal Filter Pruning via Class-wise Discriminative Power.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2021,
  Author={Tianshuo Xu, Yuhang Wu, Xiawu Zheng, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, FeiChao, Rongrong Ji.},
  Title={CDP: Towards Optimal Filter Pruning via Class-wise Discriminative Power},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Zhiwei Chen, Liujuan Cao, Yunhang Shen, Feihong Lian, Yongjian Wu, Rongrong Ji.
  E^2Net: Excitative-Expansile Learning for Weakly Supervised Object Localization.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia(MM).

  @inproceedings{MM: 2021,
  Author={ Zhiwei Chen, Liujuan Cao, Yunhang Shen, Feihong Lian, Yongjian Wu, Rongrong Ji.},
  Title={E^2Net: Excitative-Expansile Learning for Weakly Supervised Object Localization.},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Hao Liu, Xin Li, Bing Liu, Deqiang Jiang, Yinsong Liu, Bo Ren, Rongrong Ji.
  Show, Read and Reason: Table Structure Recognition with Flexible Context Aggregator.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2021,
  Author={Hao Liu, Xin Li, Bing Liu, Deqiang Jiang, Yinsong Liu, Bo Ren, Rongrong Ji.},
  Title={Show, Read and Reason: Table Structure Recognition with Flexible Context Aggregator},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2021}, Accept}
 • Yiqing Hu, Yan Zheng, Xinghua Jiang, Hao Liu, Deqiang Jiang, Yinsong Liu, Bo Ren, Rongrong Ji
  RecycleNet: An Overlapped Text Instance Recovery Approach .[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2021,
  Author={Yiqing Hu, Yan Zheng, Xinghua Jiang, Hao Liu, Deqiang Jiang, Yinsong Liu, Bo Ren, Rongrong Ji.},
  Title={RecycleNet: An Overlapped Text Instance Recovery Approach },
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2021}, Accept}
 • Xinshuai Dong, Hong Liu, Rongrong Ji*, Anh Tuan Luu.
  Towards Robustness Against Natural Language Word Substitutions.[pdf][bibtex]
  International Conference on Learning Representations (ICLR).

  @inproceedings{ICLR: 2021,
  Author={Xinshuai Dong,Hong Liu, Rongrong Ji*, Anh Tuan Luu.},
  Title={Towards Robustness Against Natural Language Word Substitutions},
  Booktitle={International Conference on Learning Representations},
  Year={2021}, Accept}
 • Ke Sun, Hong Liu, Qixiang Ye, Yue Gao, Jianzhuang Liu, Ling Shao, Rongrong Ji*.
  Domain General Face Forgery Detection by Learning to Weight.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Ke Sun, Hong Liu, Qixiang Ye, Yue Gao, Jianzhuang Liu, Ling Shao, Rongrong Ji*.},
  Title={Domain General Face Forgery Detection by Learning to Weight},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji.
  Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji.},
  Title={Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Minglinag Xu, Qi Tian, Rongrong Ji.
  Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Minglinag Xu, Qi Tian, Rongrong Ji.},
  Title={Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Jiayi Ji, Yunpeng Luo, Xiaoshuai Sun, Fuhai Chen, Gen Luo , Yongjian Wu, Yue Gao, Rongrong Ji.
  Improving Image Captioning by Leveraging Intra- and Inter-layer Global Representation in Transformer Network.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Jiayi Ji, Yunpeng Luo, Xiaoshuai Sun, Fuhai Chen, Gen Luo , Yongjian Wu, Yue Gao, Rongrong Ji.},
  Title={Improving Image Captioning by Leveraging Intra- and Inter-layer Global Representation in Transformer Network},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Shen Chen, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, Jilin Li, Rongrong Ji*.
  Local Relation Learning for Face Forgery Detection.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Shen Chen, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, Jilin Li, Rongrong Ji*.},
  Title={Local Relation Learning for Face Forgery Detection},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}
 • Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Jianguo Hu, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Rongrong Ji, Xing Sun.
  Enhancing Unsupervised Video Representation Learning by Decoupling the Scene and the Motion.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2021,
  Author={Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Jianguo Hu, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Rongrong Ji, Xing Sun.},
  Title={Enhancing Unsupervised Video Representation Learning by Decoupling the Scene and the Motion},
  Booktitle={Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2021}, Accept}

2020

 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Shen Chen, Qi Tian.
  Hadamard Matrix Guided Online Hashing.[pdf][bibtex]
  International Journal of Computer Vision (IJCV).

  @inproceedings{IJCV: 2020,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Shen Chen, Qi Tian.},
  Title={Hadamard Matrix Guided Online Hashing},
  Booktitle={International Journal of Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Hanlin Chen, Li’an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo.
  Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition.[pdf][bibtex]
  International Journal of Computer Vision (IJCV).

  @inproceedings{IJCV: 2020,
  Author={Hanlin Chen, Li’an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo.},
  Title={Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition},
  Booktitle={International Journal of Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Shen Chen, Xiaoshuai Sun, Chia-Wen Lin.
  Similarity-Preserving Linkage Hashing for Online Image Retrieval.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 2020,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Shen Chen, Xiaoshuai Sun, Chia-Wen Lin.},
  Title={Similarity-Preserving Linkage Hashing for Online Image Retrieval},
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  Year={2020}, Accept}
 • Qinqin Zhou, Bineng Zhong, Xiangyuan Lan, Gan Sun, Yulun Zhang, Baochang Zhang, Rongrong Ji.
  Fine-Grained Spatial Alignment Model for Person Re-Identification with Focal Triplet Loss.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 2020,
  Author={Qinqin Zhou, Bineng Zhong, Xiangyuan Lan, Gan Sun, Yulun Zhang, Baochang Zhang, Rongrong Ji.},
  Title={Fine-Grained Spatial Alignment Model for Person Re-Identification with Focal Triplet Loss},
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  Year={2020}, Accept}
111D2
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*,Zhiwei Chen, Yongjian Wu, Feiyue Huang.
  UWSOD: Toward Fully-Supervised-Level Capacity Weakly Supervised Object Detection.][pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2020,
  Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Zhiwei Chen, Yongjian Wu, Feiyue Huang.},
  Title={UWSOD: Toward Fully-Supervised-Level Capacity Weakly Supervised Object Detection},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems},
  Year={2020}, Accept}
98F1?e=.png
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin.
  Rotated Binary Neural Network.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 2020,
  Author={ Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin.},
  Title={Rotated Binary Neural Network},
  Booktitle={Neural Information Processing Systems},
  Year={2020}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Shao Ling.
  HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Shao Ling.},
  Title={HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Gen Luo,Yiyi Zhou,Xiaoshuai sun,Liujuan Cao,Chenglin Wu, Cheng Deng,Rongrong Ji*.
  Multi-task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Gen Luo,Yiyi Zhou,Xiaoshuai sun,Liujuan Cao,Chenglin Wu, Cheng Deng,Rongrong Ji*},
  Title={Multi-task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Zhiwei Chen, Xiaopeng Hong, Feng Zheng, Jianzhuang Liu, Mingliang Xu, Qi Tian.
  Noise-Aware Fully Webly Supervised Object Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Zhiwei Chen, Xiaopeng Hong, Feng Zheng, Jianzhuang Liu, Mingliang Xu, Qi Tian},
  Title={Noise-Aware Fully Webly Supervised Object Detection},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li , Yonghong Tian , Qi Tian.
  Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li , Yonghong Tian , Qi Tian},
  Title={Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Jie Li, Rongrong Ji*, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian.
  Projection & Probability-Driven Black-Box Attack. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Jie Li, Rongrong Ji*, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian},
  Title={Projection & Probability-Driven Black-Box Attack},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Fanxu Meng, Hao Cheng, Ke Li, Zhixin Xu, Rongrong Ji, Xing Sun, Guangming Lu.
  Filter Grafting for Deep Neural Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Fanxu Meng, Hao Cheng, Ke Li, Zhixin Xu, Rongrong Ji, Xing Sun, Guangming Lu},
  Title={Filter Grafting for Deep Neural Networks},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Lian Zhuo, Linlin Yang, Baochang Zhang, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji.
  Cogradient Descent for Bilinear Optimization.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Lian Zhuo, Linlin Yang, Baochang Zhang, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji},
  Title={Cogradient Descent for Bilinear Optimization},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji.
  Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji},
  Title={Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Xuesong Chen, Xiyu Yan, Feng Zheng, Yong Jiang, Shutao Xia, Yong Zhao, Rongrong Ji.
  One-shot Adversarial Attacks on Visual Tracking with Dual Attention.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Xuesong Chen, Xiyu Yan, Feng Zheng, Yong Jiang, Shutao Xia, Yong Zhao, Rongrong Ji},
  Title={One-shot Adversarial Attacks on Visual Tracking with Dual Attention},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Xuesong Chen, Canmiao Fu, Yong Zhao, Feng Zheng, Jingkuan Song, Rongrong Ji, Yi Yang.
  Salience-Guided Cascaded Suppression Network for Person Re-identification.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Xuesong Chen, Canmiao Fu, Yong Zhao, Feng Zheng, Jingkuan Song, Rongrong Ji, Yi Yang},
  Title={Salience-Guided Cascaded Suppression Network for Person Re-identification},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Yunpeng Zhai, Shijian Lv, Qixiang Ye, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian.
  AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 2020,
  Author={Yunpeng Zhai, Shijian Lv, Qixiang Ye, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian},
  Title={AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification},
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  Year={2020}, Accept}
 • Yuhang Shen, Rongrong Ji*, Yan Wang, Zhiwei Chen, Feng Zheng, Feiyue Huang, Yunsheng Wu.
  Enabling Deep Residual Networks for Weakly Supervised Object Detection.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Yan Wang, Zhiwei Chen, Feng Zheng, Feiyue Huang, Yunsheng Wu.},
  Title={Enabling Deep Residual Networks for Weakly Supervised Object Detection},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Yuchao Li, Rongrong Ji*, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Ling Shao.
  Interpretable Neural Network Decoupling.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Yuchao Li, Rongrong Ji*, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Ling Shao.},
  Title={Interpretable Neural Network Decoupling},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji*.
  PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji*.},
  Title={PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Xinshuai Dong, Hong Liu, Rongrong Ji, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, and Qi Tian.
  API-Net: Robust Generative Classifier via a Single Discriminator.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Xinshuai Dong, Hong Liu, Rongrong Ji, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, and Qi Tian.},
  Title={API-Net: Robust Generative Classifier via a Single Discriminator },
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaomin Liu, Jilin Li,Feiyue Huang, Rongrong Ji.
  Improving Face Recognition from Hard Samples via Distribution Distillation Loss.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaomin Liu, Jilin Li,Feiyue Huang, Rongrong Ji.},
  Title={Improving Face Recognition from Hard Samples via Distribution Distillation Loss},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji.
  SSCGAN: Facial Attribute Editing via Style Skip Connections.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji.},
  Title={SSCGAN: Facial Attribute Editing via Style Skip Connections},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Hanlin Chen , Baochang Zhang, Song Xue , Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann.
  Anti-Bandit Neural Architecture Search.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 2020,
  Author={Hanlin Chen , Baochang Zhang, Song Xue , Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann.},
  Title={Anti-Bandit Neural Architecture Search},
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  Year={2020}, Accept}
 • Xiaoshuai Sun, Xuying Zhang, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji.
  Exploring Language Prior for Mode-Sensitive Visual Attention Modeling.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2020,
  Author={Xiaoshuai Sun, Xuying Zhang, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji.},
  Title={Exploring Language Prior for Mode-Sensitive Visual Attention Modeling},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2020}, Accept}
 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Gen Luo, Xiaopeng Hong, Jingsong Su, Xinghao Ding, Ling Shao.
  K-armed Bandit based Multi-Modal Network Architecture Search for Visual Question Answering.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2020,
  Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Gen Luo, Xiaopeng Hong, Jingsong Su, Xinghao Ding, Ling Shao.},
  Title={K-armed Bandit based Multi-Modal Network Architecture Search for Visual Question Answering},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2020}, Accept}
 • Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Fuhai Chen, Jianzhuang Liu, Qi Tian.
  Attacking Image Captioning Towards Accuracy-Preserving Target Words Removal.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2020,
  Author={Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Fuhai Chen, Jianzhuang Liu, Qi Tian.},
  Title={Attacking Image Captioning Towards Accuracy-Preserving Target Words Removal},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2020}, Accept}
 • Gen Luo, Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Jingsong Su, Chia-Wen Lin, Qi Tian.
  Cascade Grouped Attention Network for Referring Expression Segmentation.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 2020,
  Author={Gen Luo, Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Jingsong Su, Chia-Wen Lin, Qi Tian.},
  Title={Cascade Grouped Attention Network for Referring Expression Segmentation},
  Booktitle={ACM Multimedia},
  Year={2020}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*,Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian.
  Channel Pruning via Automatic Structure Search.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: 2020,
  Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian.},
  Title={Channel Pruning via Automatic Structure Search},
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2020}, Accept}
 • Kekai Sheng, Weiming Dong, Menglei Chai, Guohui Wang, Peng Zhou, Feiyue Huang, Bao-Gang Hu, Chongyang Ma, Rongrong Ji.
  Revisiting Image Aesthetic Assessment via Self-Supervised Feature Learning.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2020,
   Author={Kekai Sheng, Weiming Dong, Menglei Chai, Guohui Wang, Peng Zhou, Feiyue Huang, Bao-Gang Hu, Chongyang Ma, Rongrong Ji},
  Title={Revisiting Image Aesthetic Assessment via Self-Supervised Feature Learning},
  Booktitle={Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2020}, Accept}
 • Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang , Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, Rongrong Ji.
  Binarized Neural Architecture Search. [pdf][bibtex]
  Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2020,
   Author={Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang , Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, Rongrong Ji},
  Title={Binarized Neural Architecture Searc},
  Booktitle={Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2020}, Accept}
 • Fengxiang Yang, Ke Li, Zhun Zhong, Zhiming Luo, Xing Sun, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Shaozi Li.
  Asymetric Co-Teaching for Unsupervised Cross Domain Person Re-Identification.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2020,
   Author={Fengxiang Yang, Ke Li, Zhun Zhong, Zhiming Luo, Xing Sun, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Shaozi Li},
  Title={Asymetric Co-Teaching for Unsupervised Cross Domain Person Re-Identification},
  Booktitle={Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2020}, Accept}
 • Chuming Lin,Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji.
  Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator.[pdf][bibtex]
  Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 2020,
   Author={Chuming Lin,  Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji},
  Title={Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator},
  Booktitle={Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Year={2020}, Accept}
 • Shuyi Ji, Yifan Feng, Rongrong Ji, Xibin Zhao, Wangwang Tang, Yue Gao.
  Dual Channel Hypergraph Collaborative Filtering.[pdf][bibtex]
  ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD).

  @inproceedings{KDD: 2020,
   Author={Shuyi Ji, Yifan Feng, Rongrong Ji, Xibin Zhao, Wangwang Tang, Yue Gao.},
  Title={Dual Channel Hypergraph Collaborative Filteringg},
  Booktitle={ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining},
  Year={2020}, Accept}

2019

 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Jingsong Su, Deyu Meng, Yue Gao, Chunhua Shen.
  Plenty is Plague: Fine-Grained Learning for Visual Question Answering.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 19,
  
   Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Jingsong Su, Deyu Meng, Yue Gao, and Chunhua Shen},
  
  Title={Plenty is Plague: Fine-Grained Learning for Visual Question Answering},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Rongrong Ji, Ke Li, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Feng Guo, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang, and Jiebo Luo.
  Semi-Supervised Adversarial Monocular Depth Estimation.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 19,
  
   Author={Rongrong Ji, Ke Li*, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Feng Guo, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang, and Jiebo Luo.},
  
  Title={Semi-Supervised Adversarial Monocular Depth Estimation},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Kuiyuan Yang, Cheng Deng, Changhu Wang.
  Category-Aware Spatial Constraint for Weakly Supervised Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 19,
  
   Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Kuiyuan Yang, Cheng Deng, Changhu Wang},
  
  Title={Category-Aware Spatial Constraint for Weakly Supervised Detection},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Taisong Jin, Rongrong Ji*, Yue Gao, Xiaoshuai Sun, Xibin Zhao, and Dacheng Tao.
  Correntropy-Induced Robust Low-Rank Hypergraph.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 19,
  
   Author={Taisong Jin, Rongrong Ji*, Yue Gao, Xiaoshuai Sun, Xibin Zhao, and Dacheng Tao},
  
  Title={Correntropy-Induced Robust Low-Rank Hypergraph},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yuchao Li, Cheng Deng, Xuelong Li.
  Towards Compact ConvNets via Structure-sparsity Regularized Filter Pruning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNN).

  @inproceedings{TNN: 19,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yuchao Li, Cheng Deng, Xuelong Li},
  
  Title={Towards Compact ConvNets via Structure-sparsity Regularized Filter Pruning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Chenxi Huang, Yisha Lan, Guokai Zhang, Gaowei Xu, Guoyan Zheng, Nianyin Zeng, E.Y.K. NG, YongQiang Cheng, Landu Jiang, NingZhi Han, Rongrong Ji*, Yonghong Peng.
  A New Transfer Function for Volume Visualization of Aortic Stent and Virtual Endoscopy Application.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM).

  @inproceedings{TOMM: 19,
  
  Author={Chenxi Huang, Yisha Lan, Guokai Zhang, Gaowei Xu, Guoyan Zheng, Nianyin Zeng, E.Y.K. NG, YongQiang Cheng, Landu Jiang, NingZhi Han, Rongrong Ji*, Yonghong Peng.},
  
  Title={A New Transfer Function for Volume Visualization of Aortic Stent and Virtual Endoscopy Application},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Huafeng Kuang, Rongrong Ji, Hong Liu, Shengchuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Feiyue Huang and Baochang Zhang.
  Multi-modal Multi-layer Fusion Network with Average Binary Center Loss for Face Anti-spoofing.[pdf][bibtex]
  Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 19,
  
   Author={SHuafeng Kuang, Rongrong Ji, Hong Liu, Shengchuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Feiyue Huang and Baochang Zhang},
  
  Title={Multi-modal Multi-layer Fusion Network with Average Binary Center Loss for Face Anti-spoofing},
  
  Booktitle={Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia},
  
  Year={2019},  Pages={48--56}}
 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chenqian Yan, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Feiyue Huang, David Doermann.
  Towards Optimal Structured CNN Pruning via Generative Adversarial Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chenqian Yan, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Feiyue Huang, David Doermann},
  
  Title={Towards Optimal Structured CNN Pruning via Generative Adversarial Learning},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Yan Wang, Yongjian Wu, Liujuan Cao.
  Cyclic Guidance for Weakly Supervised Joint Detection and Segmentation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Yan Wang, Yongjian Wu, Liujuan Cao},
  
  Title={Cyclic Guidance for Weakly Supervised Joint Detection and Segmentation},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Jie Hu, Rongrong Ji*, Hong Liu, Shengchuan Zhang, Cheng Deng, Qi Tian.
  Towards Visual Feature Translation. [pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Jie Hu, Rongrong Ji*, Hong Liu, Shengchuan Zhang, Cheng Deng, Qi Tian},
  
  Title={Towards Visual Feature Translation},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yuchao Li, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David Doermann, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*.
  Exploiting Kernel Sparsity and Entropy for Interpretable CNN Compression.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Yuchao Li, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David Doermann, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*},
  
  Title={Exploiting Kernel Sparsity and Entropy for Interpretable CNN Compression},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Feng Zheng, Rongrong Ji*, Cheng Deng, Xing Sun, Xingyang Jiang, Xiaowei Guo, Zongqiao Yu, Feiyue Huang
  Pyramidal Person Re-IDentification via Multi-Loss Dynamic Training.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Feng Zheng, Rongrong Ji*, Cheng Deng, Xing Sun, Xingyang Jiang, Xiaowei Guo, Zongqiao Yu, Feiyue Huang},
  
  Title={Pyramidal Person Re-IDentification via Multi-Loss Dynamic Training},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Baochang Zhang, Jiaxin Gu, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann
  Circulant Binary Convolutional Networks: Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs with Circulant Back Propagation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 19,
  
   Author={Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Baochang Zhang, Jiaxin Gu, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann},
  
  Title={Circulant Binary Convolutional Networks: Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs with Circulant Back Propagation},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Xuri Ge, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yan Wang.
  Variational Structured Semantic Inference for Diverse Image Captioning.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 19,
  
   Author={Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Xuri Ge, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yan Wang},
  
  Title={Variational Structured Semantic Inference for Diverse Image Captioning},
  
  Booktitle={Neural Information Processing Systems},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Jie Hu, Rongrong Ji*, ShengChuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Chia-Wen Lin, Qi Tian.
  Information Competing Process for Learning Diversified Representations.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 19,
  
   Author={Jie Hu, Rongrong Ji*, ShengChuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Chia-Wen Lin, Qi Tian},
  
  Title={Information Competing Process for Learning Diversified Representations},
  
  Booktitle={Neural Information Processing Systems},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Xiaosong Zhang, Fang Wan, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye.
  FreeAnchor: Learning to Match Anchors for Visual Object Detection.[pdf][bibtex]
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

  @inproceedings{NeurIPS: 19,
  
   Author={Xiaosong Zhang, Fang Wan, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye},
  
  Title={FreeAnchor: Learning to Match Anchors for Visual Object Detection},
  
  Booktitle={Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Jie Li, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaopeng Hong, Yue Gao, Qi Tian.
  Universal Perturbation Attack Against Image Retrieval.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Jie Li, Rongrong Ji* , Hong Liu, Xiaopeng Hong, Yue Gao, Qi Tian},
  
  Title={Universal Perturbation Attack Against Image Retrieval},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Jie Li, Baochang Zhang, Yue Gao, Yongjian Wu, Feiyue Huang.
  Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Oral).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Jie Li, Baochang Zhang, Yue Gao, Yongjian Wu, Feiyue Huang},
  
  Title={Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Deng-Ping Fan, ShengChuan Zhang, Yu-Huan Wu, Yun Liu, Ming-Ming Cheng, Bo Ren Paul L. Rosin, Rongrong Ji.
  Scoot: A Perceptual Metric for Facial Sketches.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Deng-Ping Fan, ShengChuan Zhang, Yu-Huan Wu, Yun Liu, Ming-Ming Cheng, Bo Ren Paul L. Rosin, Rongrong Ji.},
  
  Title={Scoot: A Perceptual Metric for Facial Sketches},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji* , Lang Tang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Qi Tian.
  Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Oral).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Xiawu Zheng, Rongrong Ji* , Lang Tang, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Qi Tian},
  
  Title={Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yingyue Xu, Dan Xu, Xiaopeng Hong, Wanli Ouyang, Rongrong Ji, Min Xu, Guoying Zhao.
  Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Yingyue Xu, Dan Xu, Xiaopeng Hong, Wanli Ouyang, Rongrong Ji, Min Xu, Guoying Zhao},
  
  Title={Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Jiaxin Gu, Junhe Zhao, Xiaolong Jiang, Baochang Zhang,* Jianzhuang Liu, Guodong Guo, Rongrong Ji.
  Bayesian Optimized 1-Bit CNNs.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: 19,
  
   Author={Jiaxin Gu, Junhe Zhao, Xiaolong Jiang, Baochang Zhang,* Jianzhuang Liu, Guodong Guo, Rongrong Ji},
  
  Title={Bayesian Optimized 1-Bit CNNs},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Xiaopeng Hong, Feng Zheng, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang.
  A Part Power Set Model for Scale-Free Person Retrieval.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: 19,
  
   Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Xiaopeng Hong, Feng Zheng, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang},
  
  Title={A Part Power Set Model for Scale-Free Person Retrieval},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Hong Chen, Yongtan Luo, Liujuan Cao*, Baochang Zhang, Guodong Guo, Cheng Wang, Jonathan Li, Rongrong Ji.
  Generalized Zero-Shot Vehicle Detection in Remote Sensing Imagery via Coarse-to-Fine Framework.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: 19,
  
   Author={Hong Chen, Yongtan Luo, Liujuan Cao*, Baochang Zhang, Guodong Guo, Cheng Wang, Jonathan Li, Rongrong Ji},
  
  Title={Generalized Zero-Shot Vehicle Detection in Remote Sensing Imagery via Coarse-to-Fine Framework. International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Taisong Jin, Liujuan Cao, Baochang Zhang, Xiaoshuai Sun, Cheng Deng, Rongrong Ji*.
  Hypergraph Induced Convolutional Manifold Networks.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: 19,
  
   Author={Taisong Jin, Liujuan Cao, Baochang Zhang, Xiaoshuai Sun, Cheng Deng, Rongrong Ji*},
  
  Title={Hypergraph Induced Convolutional Manifold Networks},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Hong Liu, Jie Li, Yongjian Wu, Rongrong Ji*.
  Learning Neural Bag-of-Matrix-Summarization with Riemannian Network.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Hong Liu, Jie Li, Yongjian Wu, Rongrong Ji*},
  
  Title={Learning Neural Bag-of-Matrix-Summarization with Riemannian Network},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Yunsheng Wu.
  Towards Optimal Discrete Online Hashing with Balanced Similarity.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Yunsheng Wu},
  
  Title={Towards Optimal Discrete Online Hashing with Balanced Similarity},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang.
  Towards Optimal Fine Grained Retrieval via Decorrelated Centralized Loss with Normalize-Scale layer.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang},
  
  Title={Towards Optimal Fine Grained Retrieval via Decorrelated Centralized Loss with Normalize-Scale layer},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Xiaoshuai Sun, Weiqiu Chen.
  Dynamic Capsule Attention for Visual Question Answering.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Xiaoshuai Sun, Weiqiu Chen},
  
  Title={Dynamic Capsule Attention for Visual Question Answering},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Jinsong Su, Xiangming Li ,Xiaoshuai Sun.
  Free VQA Models from Knowledge Inertia By Pairwise Inconformity Learning.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Jinsong Su, Xiangming Li ,Xiaoshuai Sun},
  
  Title={Free VQA Models from Knowledge Inertia By Pairwise Inconformity Learning},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Yifan Feng, Haoxuan You, Zizhao Zhang, Rongrong Ji, Yue Gao.
  Hypergraph Neural Networks.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Yifan Feng, Haoxuan You, Zizhao Zhang, Rongrong Ji, Yue Gao},
  
  Title={Hypergraph Neural Networks},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}
 • Haoxuan You, Yifan Feng, Xinbin Zhao,Chanqging Zou, Rongrong Ji, Yue Gao.
  PVRNet: Point-View Relation Neural Network for 3D Shape Recognition.[pdf][bibtex]
  Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 19,
  
   Author={Haoxuan You, Yifan Feng,Xinbin Zhao,Chanqging Zou, Rongrong Ji, Yue Gao},
  
  Title={PVRNet: Point-View Relation Neural Network for 3D Shape Recognition},
  
  Booktitle={Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2019}, Accept}

2018

 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chao Chen, Dacheng Tao, Jiebo Luo.
  Holistic CNN Compression via Low-rank Decomposition with Knowledge Transfer.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 18,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chao Chen, Dacheng Tao, Jiebo Luo},
  
  Title={Holistic CNN Compression via Low-rank Decomposition with Knowledge Transfer},
  
  Booktitle={ IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Jingdong Wang, Chunhua Shen.
  Ordinal Constraint Binary Coding for Approximate Nearest Neighbor Search.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).

  @inproceedings{PAMI: 18,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Jingdong Wang, Chunhua Shen},
  
  Title={Ordinal Constraint Binary Coding for Approximate Nearest Neighbor Search},
  
  Booktitle={ IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Siyu Huang, Xi Li, Zhongfei Zhang, Fei Wu, Shenghua Gao, Rongrong Ji, Junwei Han.
  Body Structure Aware Deep Crowd Counting.[pdf][bibtex]
  IEEE Transaction on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 18,
  
   Author={Siyu Huang, Xi Li, Zhongfei Zhang, Fei Wu, Shenghua Gao, Rongrong Ji, Junwei Han},
  
  Title={Body Structure Aware Deep Crowd Counting},
  
  Booktitle={IEEE Transaction on Image Processing},
  
  Year={2018}, Vol={27},No={3},pp={1049-1059}}
 • Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Rongrong Ji, Jian Yang.
  Action-Attending Graphic Neural Network.[pdf][bibtex]
  IEEE Transaction on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 18,
  
   Author={Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Rongrong Ji, Jian Yang},
  
  Title={Action-Attending Graphic Neural Network},
  
  Booktitle={IEEE Transaction on Image Processing},
  
  Year={2018},Vol={27},No={7},pp={3657-3670}}
 • Zizhao Zhang, Haojie Lin, Xibin Zhao, Rongrong Ji, Yue Gao.
  Inductive Multi-Hypergraph Learning and Its Application on View-Based 3D Object Classification.[pdf][bibtex]
  IEEE Transaction on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 18,
  
   Author={Zizhao Zhang, Haojie Lin, Xibin Zhao, Rongrong Ji, Yue Gao},
  
  Title={Inductive Multi-Hypergraph Learning and Its Application on View-Based 3D Object Classification},
  
  Booktitle={IEEE Transaction on Image Processing},
  
  Year={2018},Vol={27},No={12},pp={5957-5968}}
 • Shengchuan Zhang, Rongrong Ji*, Jie Hu, Xiaoqiang Lu, and Xuelong Li.
  Face Sketch Synthesis by Multidomain Adversarial Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNN).

  @inproceedings{TIP: 18_2,
  
   Author={Shengchuan Zhang, Rongrong Ji*, Jie Hu, Xiaoqiang Lu, and Xuelong Li},
  
  Title={Face Sketch Synthesis by MultiDomain Adversarial Learning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Yunhang Shen, RongrongJi*, Changhu Wang, Xi Li, Xuelong Li.
  Weakly Supervised Object Detection via Object-Specific Pixel Gradient.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNN).

  @inproceedings{TIP: 18,
  
   Author={Yunhang Shen, RongrongJi*, Changhu Wang, Xi Li, Xuelong Li},
  
  Title={Weakly Supervised Object Detection via Object-Specific Pixel Gradient},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Rongrong Ji, Fuhai Chen, Liujuan Cao, Yue Gao.
  Cross-Modality Microblog Sentiment Prediction via Bi-Layer Multimodal Hypergraph Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{TMM: 18,
  
   Author={Rongrong Ji, Fuhai Chen, Liujuan Cao*, Yue Gao*},
  
  Title={Cross-Modality Microblog Sentiment Prediction via Bi-Layer Multimodal Hypergraph Learning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Mingliang Xu, Fuhai Chen, Lu Li, Chen Shen, Pei Lv, Bing Zhou, Rongrong Ji*.
  Bio-Inspired Deep Attribute Learning Towards Facial Aesthetic Prediction.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Affective Computing (TAC).

  @inproceedings{TAC: 18,
  
   Author={Mingliang Xu, Fuhai Chen, Lu Li, Chen Shen, Pei Lv, Bing Zhou, Rongrong Ji*},
  
  Title={Bio-Inspired Deep Attribute Learning Towards Facial Aesthetic Prediction},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Affective Computing},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Jiayang Guo, Kun Yang, Hongyi Liu, Chunli Yin, Jing Xiang, Hailong Li, Rongrong Ji, Yue Gao.
  A Stacked Sparse Autoencoder-based Detector for Automatic Identification of Neuromagnetic High Frequency Oscillations in Epilepsy.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI).

  @inproceedings{TMI: 18,
  
   Author={Jiayang Guo, Kun Yang, Hongyi Liu, Chunli Yin, Jing Xiang, Hailong Li, Rongrong Ji, Yue Gao},
  
  Title={A Stacked Sparse Autoencoder-based Detector for Automatic Identification of Neuromagnetic High Frequency Oscillations in Epilepsy},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Medical Imaging},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Yuzhen Niu, Haifeng Zhang, Wenzhong Guo, Rongrong Ji.
  Image Quality Assessment for Color Correction Based on Color Contrast Similarity and Color Value Difference.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT).

  @inproceedings{CSVT: 18,
  
   Author={Yuzhen Niu, Haifeng Zhang, Wenzhong Guo, Rongrong Ji},
  
  Title={Image Quality Assessment for Color Correction Based on Color Contrast Similarity and Color Value Difference},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology},
  
  Year={2018},Vol={28},No={4},pp={849-862}}
 • 纪荣嵘, 林绍辉, 晁飞, 吴永坚, 黄飞跃.
  深度神经网络压缩与加速综述.[pdf][bibtex]
  计算机研究与发展 (JCRD).

  @inproceedings{JCRD: 18,
  
   Author={纪荣嵘, 林绍辉, 晁飞, 吴永坚, 黄飞跃},
  
  Title={深度神经网络压缩与加速综述},
  
  Booktitle={计算机研究与发展},
  
  Year={2018}, ,Vol={55},No={9},pp={1871-1888}}
 • Hong Liu, Mingbao Lin, Shengchuan Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*.
  Dense Auto-Encoder Hashing for Robust Cross-Modality Retrieval.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 18,
  
   Author={Hong Liu, Mingbao Lin, Shengchuan Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji*},
  
  Title=Dense Auto-Encoder Hashing for Robust Cross-Modality Retrieval},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Yongjian Wu.
  Supervised Online Hashing via Hadamard Codebook Learning.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 18,
  
   Author={Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Yongjian Wu},
  
  Title=Supervised Online Hashing via Hadamard Codebook Learning},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Haoxuan You, Yifan Feng, Rongrong Ji, Yue Gao*
  PVNet: A Joint Convolutional Network of Point Cloud and Multi-View for 3D Shape Recognition.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 18,
  
   Author={Haoxuan You, Yifan Feng, Rongrong Ji, Yue Gao*},
  
  Title=PVNet: A Joint Convolutional Network of Point Cloud and Multi-View for 3D Shape Recognition},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Shengchuan Zhang, Wangmeng Zuo, Yan Wang, Feiyue Huang.
  Generative Adversarial Learning Towards Fast Weakly Supervised Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Yunhang Shen, Rongrong Ji*, Shengchuan Zhang, Wangmeng Zuo, Yan Wang, Feiyue Huang},
  
  Title=Generative Adversarial Learning Towards Fast Weakly Supervised Detection},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2018},pp={5764-5773}}
 • Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Jinsong Su.
  GroupCap: Group-based Image Captioning with Structured Relevance and Diversity Constraints.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Jinsong Su},
  
  Title={GroupCap: Group-based Image Captioning with Structured Relevance and Diversity Constraints},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Xiaodi Wang, Baochang Zhang, Ce Li, Rongrong Ji*, Jungong Han, Jianzhuang Liu, Xianbin Cao.
  Modulated Convolutional Networks.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Xiaodi Wang, Baochang Zhang, Ce Li, Rongrong Ji*, Jungong Han, Jianzhuang Liu, Xianbin Cao},
  
  Title={Modulated Convolutional Networks},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Yifan Feng, Zizhao Zhang, Xibin Zhao, Rongrong Ji, Yue Gao.
  GVCNN: Group-View Convolutional Neural Networks for 3D Shape Recognition.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Yifan Feng, Zizhao Zhang, Xibin Zhao, Rongrong Ji, Yue Gao},
  
  Title={GVCNN: Group-View Convolutional Neural Networks for 3D Shape Recognition},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2018}, pp={264-272}}
 • Pingyang Dai, Rongrong JI*, Haibin Wang, Qiong Wu, Yuyu Huang.
  Cross-Modality Person Re-Identification with Generative Adversarial Training.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Pingyang Dai, Rongrong JI*, Haibin Wang, Qiong Wu, Yuyu Huang},
  
  Title=Cross-Modality Person Re-Identification with Generative Adversarial Training},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Shengchuan Zhang, Rongrong Ji*, Jie Hu, Yue Gao, Chia-Wen Lin.
  Face Sketch SynthesisRobust Face Sketch Synthesis via Generative Adversarial Fusion of Priors and Parametric Sigmoid.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Shengchuan Zhang, Rongrong Ji*, Jie Hu, Yue Gao, Chia-Wen Lin},
  
  Title=Robust Face Sketch Synthesis via Generative Adversarial Fusion of Priors and Parametric Sigmoid},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yuchao Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Baochang Zhang.
  Accelerating Convolutional Networks via Global & Dynamic Filter Pruning.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yuchao Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Baochang Zhang},
  
  Title=Accelerating Convolutional Networks via Global & Dynamic Filter Pruning},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yanhua Yang, Liujuan Cao.
  Centralized Ranking Loss with Weakly Supervised Localization for Fine-Grained Object Retrieval.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{CVPR: 18,
  
   Author={Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yanhua Yang, Liujuan Cao},
  
  Title=Centralized Ranking Loss with Weakly Supervised Localization for Fine-Grained Object Retrieval},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}
 • Xiangwen Zhang , Jinsong Su , Yue Qin, Yang Liu , Rongrong Ji , Hongji Wang.
  Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation.[pdf][bibtex]
  Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 18,
  
   Author={Xiangwen Zhang , Jinsong Su , Yue Qin, Yang Liu , Rongrong Ji , Hongji Wang},
  
  Title={Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation},
  
  Booktitle={Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2018}, Accept}

2017

 • Rongrong Ji, Hong Liu, Liujuan Cao, Di Liu, Yongjian Wu, and Feiyue Huang.
  Towards Optimal Manifold Hashing via Discrete Locally Linear Embedding. [pdf][bibtex]
  IEEE Transaction on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 17,
  
   Author={Rongrong Ji, Hong Liu, Liujuan Cao, Di Liu, Yongjian Wu, and Feiyue Huang},
  
  Title={Towards Optimal Manifold Hashing via Discrete Locally Linear Embedding},
  
  Booktitle={ IEEE Transaction on Image Processing},
  
  Year={2017}, Vol={26},No={11},pp={5411-5420}}
 • Mingliang Xu, Jiejie Zhu, Pei Lv, Bing Zhou, Marshall Tappen, and Rongrong Ji*.
  Learning-based Shadow Recognition and Removal from Monochromatic Natural Images.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP: 17,
  
   Author={Mingliang Xu, Jiejie Zhu, Pei Lv, Bing Zhou, Marshall Tappen, and Rongrong Ji},
  
  Title={Learning-based Shadow Recognition and Removal from Monochromatic Natural Images},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2017}, Vol={26},No={12},pp={5811-5824}
 • Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Donglin Cao, and Yue Gao.
  Predicting Microblog Sentiments via Weakly Supervised Multi-Modal Deep Learning. [pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{TMM: 17,
  
   Author={Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Donglin Cao, and Yue Gao},
  
  Title={Predicting Microblog Sentiments via Weakly Supervised Multi-Modal Deep Learning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2017}, Vol={20},No={4},pp={997-1007}
 • Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Yue Gao, Rongrong Ji, Guiguang Ding
  Continuous Probability Distribution Prediction of Image Emotions via Multitask Shared Sparse Regression.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{TMM: 17,
  
   Author={Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Yue Gao, Rongrong Ji, Guiguang Ding},
  
  Title={Continuous Probability Distribution Prediction of Image Emotions via Multitask Shared Sparse Regression.},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2017}, Vol={19},No={3},pp={632-645}
 • Liujuan Cao, Feng Luo, Li Chen, Yihan Sheng, Haibin Wang, Cheng Wang, Rongrong Ji*.
  Weakly supervised vehicle detection in satellite images via multi-instance discriminative learning.[pdf][bibtex]
  Pattern Recognition (PR).

  @inproceedings{PR: 17,
  
   Author={Liujuan Cao, Feng Luo, Li Chen, Yihan Sheng, Haibin Wang, Cheng Wang, Rongrong Ji*},
  
  Title={Weakly supervised vehicle detection in satellite images via multi-instance discriminative learning},
  
  Booktitle={Pattern Recognition},
  
  Year={2017}, Accept}
 • Baochang Zhang, Zhigang Li, Xianbin Cao, Qixiang Ye, ChenChen, Linlin Shen, AlessandroPerina, Rongrong Ji.
  Output Constraint Transfer for Kernelized Correlation Filter in Tracking.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (SMC).

  @inproceedings{SMC: 17,
  
   Author={Baochang Zhang, Zhigang Li, Xianbin Cao, Qixiang Ye, ChenChen, Linlin Shen, AlessandroPerina, Rongrong Ji},
  
  Title={Output Constraint Transfer for Kernelized Correlation Filter in Tracking},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems},
  
  Year={2017}, Vol={47},No={4},pp={693-703}}
 • Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Yongjian Wu, Yunsheng Wu.
  More Than An Answer: Neural Pivot Network for Visual Question Answering.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{ACM: 17,
  
   Author={Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Yongjian Wu, Yunsheng Wu},
  
  Title={More Than An Answer: Neural Pivot Network for Visual Question Answering},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2017}, pp={681-689}}
 • Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Yongjian Wu, Yunsheng Wu
  StructCap: Structured Semantic Embedding for Image Captioning.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{ACM: 17,
  
   Author={Fuhai Chen, Rongrong Ji*, Jinsong Su, Yongjian Wu, Yunsheng Wu},
  
  Title={StructCap: Structured Semantic Embedding for Image Captioning},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2017}, pp={46-54}}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, Feiyue Huang and Baochang Zhang.
  Cross-Modality Binary Code Learning via Fusion Similarity Hashing.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR: 17,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, Feiyue Huang and Baochang Zhang},
  
  Title={Cross-Modality Binary Code Learning via Fusion Similarity Hashing.},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2017},pp={6345-6353}}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu and Feiyue Huang
  Ordinal Constrained Binary Code Learning for Nearest Neighbor Search.[pdf][bibtex]
  Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 17,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu and Feiyue Huang},
  
  Title={Ordinal Constrained Binary Code Learning for Nearest Neighbor Search.},
  
  Booktitle={Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2017}, Accept}
 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chao Chen and Feiyue Huang
  ESPACE: Accelerating Convolutional Neural Networks via Eliminating Spatial & Channel Redundancy.[pdf][bibtex]
  Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 17,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chao Chen and Feiyue Huang},
  
  Title={ESPACE: Accelerating Convolutional Neural Networks via Eliminating Spatial & Channel Redundancy},
  
  Booktitle={Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2017}, Accept}
 • Jinsong Su, Zhixing Tan, Deyi Xiong, Rongrong Ji, Xiaodong Shi and Yang Liu.
  Lattice-Based Recurrent Neural Network Encoders for Neural Machine Translation[pdf][bibtex]
  Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: 17,
  
   Author={Jinsong Su, Zhixing Tan, Deyi Xiong, Rongrong Ji, Xiaodong Shi and Yang Liu.},
  
  Title={Lattice-Based Recurrent Neural Network Encoders for Neural Machine Translation},
  
  Booktitle={Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2017}, Accept}

2016

 • Baochang Zhang, Alessandro Perina, Zhigang Li, Vittorio Murino, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji*.
  Bounding Multiple Gaussians Uncertainty with Application to Object Tracking.[pdf][bibtex]
  International Journal of Computer Vision (IJCV).

  @inproceedings{IJCV: Tracking,
  
   Author={Baochang Zhang, Alessandro Perina, Zhigang Li, Vittorio Murino, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji},
  
  Title={Bounding Multiple Gaussians Uncertainty with Application to Object Tracking},
  
  Booktitle={International Journal of Computer Vision},
  
  Year={2016}, DOI: 10.1007/s11263-016-0880-y}
 • Rongrong Ji, Liujuan Cao, Yan Wang.
  Joint Depth and Semantic Inference from a Single Image via Elastic Conditional Random Field.[pdf][bibtex]
  Pattern Recognition (PR).

  @inproceedings{PR: 16,
  
   Author={Rongrong Ji, Liujuan Cao, Yan Wang},
  
  Title={Joint Depth and Semantic Inference from a Single Image via Elastic Conditional Random Field},
  
  Booktitle={Pattern Recognition},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Yanhao Zhang, Lei Qin, Rongrong Ji, Hongxun Yao, and Qingming Huang.
  Social Attribute-aware Force Model: Exploiting Richness of Interaction for Abnormal Crowd Detection.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT).

  @inproceedings{CSVT: 16,
  
   Author={Yanhao Zhang, Lei Qin, Rongrong Ji, Hongxun Yao, and Qingming Huang},
  
  Title={Social Attribute-aware Force Model: Exploiting Richness of Interaction for Abnormal Crowd Detection},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Yan Zhang, Rongrong Ji, Xiaopeng Fan, Yan Wang,Yue Gao, and Debin Zhao.
  Search-based Depth Estimation via Coupled Dictionary Learning with Large-Margin Structure Inference.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{ECCV: 16,
  
   Author={Yan Zhang, Rongrong Ji, Xiaopeng Fan, Yan Wang,  Yue Gao, and Debin Zhao},
  
  Title={Search-based Depth Estimation via Coupled Dictionary Learning with Large-Margin Structure Inference},
  
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Gang Hua.
  Supervised Matrix Factorization for Cross-Modality Hashing.[pdf][bibtex]
  Twitten-fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: a,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Gang Hua},
  
  Title={Supervised Matrix Factorization for Cross-Modality Hashing},
  
  Booktitle={Twitten-fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Xuelong Li.
  Towards Convolutional Neural Networks Compressing via Global Error Reconstruction.[pdf][bibtex]
  Twitten-fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{IJCAI: b,
  
   Author={Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Xuelong Li},
  
  Title={Towards Convolutional Neural Networks Compressing via Global Error Reconstruction},
  
  Booktitle={Twitten-fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Wei Liu.
  Towards Optimal Binary Code Learning via Ordinal Embedding.[pdf][bibtex]
  Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: a,
  
   Author={Hong Liu, Rongrong Ji*, Yongjian Wu, and Wei Liu},
  
  Title={Towards Optimal Binary Code Learning via Ordinal Embedding},
  
  Booktitle={Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2016}, Vol={27},No={3},pp={674-685}}
 • Liujuan Cao, Rongrong Ji, Cheng Wang, and Jonathan Li.
  Towards Domain Adaptive Vehicle Detection in Satellite Image by Supervised Super-Resolution Transfer.[pdf][bibtex]
  Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI: b,
  
   Author={Liujuan Cao, Rongrong Ji, Cheng Wang, and Jonathan Li},
  
  Title={Towards Domain Adaptive Vehicle Detection in Satellite Image by Supervised Super-Resolution Transfer},
  
  Booktitle={Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2016}, Accept}
 • Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Yue Gao, Rongrong Ji, Wenlong Xie, Xiaolei Jiang, and Tat-Seng Chua.
  Predicting Personalized Emotion Perceptions of Social Images.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{MM: 16,
  
   Author={Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Yue Gao, Rongrong Ji, Wenlong Xie, Xiaolei Jiang, and Tat-Seng Chua},
  
  Title={Predicting Personalized Emotion Perceptions of Social Images},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2016}, Accept}

2015:

 • Rongrong Ji, Yue Gao, Wei Liu, Xing Xie, Qi Tian, Xuelong Li.
  When Location Meets Social Multimedia: A Comprehensive Survey on Location-Aware Social Multimedia.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Intelligent System and Technology (TIST).

  @inproceedings{TIST: Review,
  
   Author={Rongrong Ji, Yue Gao, Wei Liu, Xing Xie, Qi Tian, Xuelong Li},
  
  Title={When Location Meets Social Multimedia: A Comprehensive Survey on Recognition and Mining of Location-Aware Social Multimedia},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Intelligent System and Technology},
  
  Year={2015},Vol={6},No={1},pp={1-18}}
 • Xian-Ming Liu, Rongrong Ji, Changhu Wang, Wei Liu, Bineng Zhong, Thomas Huang.
  Understanding Image Structure via Hierarchical Shape Parsing.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{cvpr: shape,
  
   Author={ Xian-Ming Liu, Rongrong Ji, Changhu Wang, Wei Liu, Bineng Zhong, Thomas Huang},
  
  Title={Understanding Image Structure via Hierarchical Shape Parsing},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2015}}
 • Wei Liu, Rongrong Ji*, Shaozi Li.
  Towards 3D Object Detection With Bimodal Deep Boltzmann Machines Over RGBD Imagery.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

  @inproceedings{cvpr: pointcloud,
  
   Author={ Wei Liu, Rongrong Ji*, Shaozi Li},
  
  Title={Understanding Image Structure via Hierarchical Shape Parsing},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
  
  Year={2015}}
 • Dongjin Song, Wei Liu, Rongrong Ji, David Meyer, John Smith.
  Top Rank Supervised Binary Coding for Visual Search.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{iccv15,
  
   Author={ Dongjin Song, Wei Liu, Rongrong Ji, David Meyer, John Smith},
  
  Title={Top Rank Supervised Binary Coding for Visual Search},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2015}}
 • Ling Cai, Rongrong Ji*, Wei Liu, Gang Hua.
  Modeling Inter- and Intra-Part Deformations for Object Structure Parsing.[pdf][bibtex]
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{ijcai: parsing,
  
   Author={ Ling Cai, Rongrong Ji*, Wei Liu, Gang Hua},
  
  Title={Modeling Inter- and Intra-Part Deformations for Object Structure Parsing},
  
  Booktitle={International Joint Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2015}}
 • Wei Liu, Cun Mu, Rongrong Ji, Shiqian Ma, John R. Smith, Shih-Fu Chang.
  Low-Rank Similarity Metric Learning in High Dimensions.[pdf][bibtex]
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{aaai: lowrank,
  
   Author={ Wei Liu, Cun Mu, Rongrong Ji, Shiqian Ma, John R. Smith, Shih-Fu Chang},
  
  Title={Low-Rank Similarity Metric Learning in High Dimensions},
  
  Booktitle={AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2015}}
 • Dongjin Song, Wei Liu, David A. Meyer, Dacheng Tao, and Rongrong Ji.
  Rank Preserving Hashing for Rapid Image Search.[pdf][bibtex]
  Data Compression Conference (DCC).

  @inproceedings{dcc15,
  
   Author={ Dongjin Song, Wei Liu, David A. Meyer, Dacheng Tao, and Rongrong Ji},
  
  Title={Rank Preserving Hashing for Rapid Image Search},
  
  Booktitle={Data Compression Conference},
  
  Year={2015}}

2014:

 • Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Tiejun Huang, and Wen Gao.
  Mining Compact 3D Patterns for Low Bit Rate Mobile Visual Search.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{Image Processing: 3D Pattern,
  
   Author={Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Tiejun Huang, and Wen Gao},
  
  Title={Mining Compact 3D Patterns for Low Bit Rate Mobile Visual Search},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2014},Vol={23},No={7},pp={3099-3113}}
 • Rongrong Ji, Yue Gao, Richang Hong, Qiong Liu, Dacheng Tao, Xuelong Li.
  Spectral-Spatial Constraint Hyperspectral Image Classification.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS).

  @inproceedings{Geoscience and Remote Sensing: Hyperspectral Image Classification,
  
   Author={Rongrong Ji, Yue Gao, Richang Hong, Qiong Liu, Dacheng Tao, Xuelong Li},
  
  Title={Spectral-Spatial Constraint Hyperspectral Image Classification},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing},
  
  Year={2014},Vol={52},No={3},pp={1811-1824}}
 • Yue Gao, Rongrong Ji*, Peng Cui, Qionghai Dai, Gang Hua.
  Hyperspectral Image Classification Through Bilayer Graph-Based Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{tip: hyperspectral,
  
   Author={Yue Gao, Rongrong Ji, Peng Cui, Qionghai Dai, Gang Hua},
  
  Title={Hyperspectral Image Classification Through Bilayer Graph-Based Learning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2014},Vol={23},No={7},pp={2769-2778}}
 • Yue Gao, Rongrong Ji*, Wei Liu, Qionghai Dai, Gang Hua.
  Weakly Supervised Visual Dictionary Learning by Harnessing Image Attributes.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{tip: weakly,
  
   Author={Yue Gao, Rongrong Ji, Wei Liu, Qionghai Dai, Gang Hua},
  
  Title={Weakly Supervised Visual Dictionary Learning by Harnessing Image Attributes},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2014},Vol={23},No={12},pp={5400-5411}}
 • Ke Lu, Rongrong Ji*, Jinhui Tang, Yue Gao.
  Learning-Based Bipartite Graph Matching for View-Based 3D Model Retrieval.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{tip: learning,
  
   Author={Ke Lu, Rongrong Ji*, Jinhui Tang, Yue Gao},
  
  Title={Learning-Based Bipartite Graph Matching for View-Based 3D Model Retrieval},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2014},Vol={23},No={10},pp={4553-4563}}
 • Ling-Yu Duan, Rongrong Ji*, Zhang Chen, Tiejun Huang, Wen Gao.
  Towards Mobile Document Image Retrieval for Digital Library.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{Multimedia: Towards Mobile Document Image Retrieval,
  
  Author={Ling-Yu Duan, Rongrong Ji, Zhang Chen, Tiejun Huang, Wen Gao},
  
  Title={Towards Mobile Document Image Retrieval for Digital Library},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2014},Vol={16},No={2},pp={346-359}}
 • Cheng Deng, Rongrong Ji*, Dacheng Tao, Xinbo Gao, Xuelong Li.
  Weakly Supervised Multi-Graph Learning for Robust Image Reranking.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{Multimedia: Weakly Supervised Multi-Graph,
  
  Author={Cheng Deng, Rongrong Ji, Dacheng Tao, Xinbo Gao, Xuelong Li},
  
  Title={Weakly Supervised Multi-Graph Learning for Robust Image Reranking},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2014},Vol={16},No={3},pp={785-794}}
 • Yue Gao, Rongrong Ji*, Longfei Zhang, Alex Hauptmann.
  Symbiotic Tracker Ensemble Towards A Unified Tracking Framework.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (CSVT).

  @inproceedings{CSVT: Symbiotic Tracker,
  
  Author={Yue Gao, Rongrong Ji, Longfei Zhang, Alex Hauptmann},
  
  Title={Symbiotic Tracker Ensemble Towards A Unified Tracking Framework},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology},
  
  Year={In Press, 2014}}
 • Yue Gao, Meng Wang, Rongrong Ji*, Xindong Wu, and Qionghai Dai.
  3D Object Retrieval With Hausdorff Distance Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Industrial Electronics (TIE).

  @inproceedings{Industrial Electrontics: 3D Object Retrieval,
  
  Author={Yue Gao, Meng Wang, Rongrong Ji, Xindong Wu, and Qionghai Dai},
  
  Title={3D Object Retrieval With Hausdorff Distance Learning},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Industrial Electronics},
  
  Year={2014},Vol={61},No={4},pp={2088-2098}}
 • Bing Li, Ling-Yu Duan, Jinqiao Wang, Rongrong Ji, Chia-Wen Lin, Wen Gao.
  Spatiotemporal Grid Flow for Video Retargeting.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{TIP:Retargeting,
  
  Author={Bing Li, Ling-Yu Duan, Jinqiao Wang, Rongrong Ji, Chia-Wen Lin, Wen Gao},
  
  Title={Spatiotemporal Grid Flow for Video Retargeting},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2014},Vol={23},No={4},pp={1615-1628}}
 • Bineng Zhong, Hongxun Yao, Sheng Chen, Rongrong Ji, Tat-Jun Chin, Hanzi Wang.
  Visual Tracking via Weakly Supervised Learning from Multiple Imperfect Oracles.[pdf][bibtex]
  Pattern Recognition (PR).

  @inproceedings{Pattern Recognition: Visual Tracking,
  
  Author={Bineng Zhong, Hongxun Yao, Sheng Chen, Rongrong Ji, Tat-Jun Chin, Hanzi Wang},
  
  Title={Visual Tracking via Weakly Supervised Learning from Multiple Imperfect Oracles},
  
  Booktitle={Pattern Recognition},
  
  Year={2014},Vol={47},No={3},pp={1395-1410}}
 • Houwen Peng, Bing Li, Weihua Xiong, Weiming Hu, Rongrong Ji.
  RGBD Salient Object Detection: A Benchmark and Algorithms.[pdf][bibtex]
  European Conference on Computer Vision (ECCV).

  @inproceedings{eccv: saliency,
  
  Author={Houwen Peng, Bing Li, Weihua Xiong, Weiming Hu, Rongrong Ji},
  
  Title={RGBD Salient Object Detection: A Benchmark and Algorithms},
  
  Booktitle={European Conference on Computer Vision},
  
  Year={2014}}

2013:

 • Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Hongxun Yao, Lexing Xie, Yong Rui, and Wen Gao.
  Learning to Distribute Vocabulary Indexing for Scalable Visual Search.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Multimedia (TMM).

  @inproceedings{Multimedia 13: Distribute Vocabulary,
  
  Author={Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Hongxun Yao, Lexing Xie, Yong Rui, and Wen Gao},
  
  Title={Learning to Distribute Vocabulary Indexing for Scalable Visual Search},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Multimedia},
  
  Year={2013},Vol={15},No={3},pp={153-166}}
 • Dong Liu, Shuicheng Yan, Rongrong Ji, Xian-Sheng Hua, and Hong-Jiang Zhang.
  Image Retrieval with Query-Adaptive Hashing.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (TOMCCAP).

  @inproceedings{Multimedia Computing, Communications and Applications: Image Retrieval,
  
   Author={Dong Liu, Shuicheng Yan, Rongrong Ji, Xian-Sheng Hua, and Hong-Jiang Zhang},
  
  Title={Image Retrieval with Query-Adaptive Hashing},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications},
  
  Year={2013},Vol={9},No={2},pp={2-20}}
 • Damian Borth, Rongrong Ji, Tao Chen, Thomas M. Breuel, Shih-Fu Chang.
  Large-scale Visual Sentiment Ontology and Detectors using Adjective Noun Pairs.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{Multimedia: VSO,
  
   Author={Damian Borth, Rongrong Ji, Tao Chen, Thomas M. Breuel, Shih-Fu Chang},
  
  Title={Large-scale Visual Sentiment Ontology and Detectors using Adjective Noun Pairs},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2013},pp={223-232}}
 • Cheng Deng, Rongrong Ji*, Wei Liu, Dacheng Tao, Xinbo Gao.
  Visual Reranking through Weakly Supervised Multi-Graph Learning.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

  @inproceedings{ICCV: Reranking,
  
   Author={Cheng Deng, Rongrong Ji*, Wei Liu, Dacheng Tao, Xinbo Gao},
  
  Title={Visual Reranking through Weakly Supervised Multi-Graph Learning},
  
  Booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision},
  
  Year={2013},pp={2600-2607}}
 • Yan Wang, Rongrong Ji, and Shih-Fu Chang.
  Label Propagation from ImageNet to 3D Point Clouds.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR2013: Label Propagation,
  
   Author={Yan Wang, Rongrong Ji, and Shih-Fu Chang},
  
  Title={Label Propagation from ImageNet to 3D Point Clouds},
  
  Booktitle={Proceedings of Computer Vision and Patten Recognition}, Accept, Year={2013}}
 • Tongtao Zhang, Rongrong Ji, Wei Liu, Dacheng Tao and Gang Hua.
  Semi-Supervised Learning with Manifold Fitted Graphs.[pdf][bibtex]
  Twitten-Thirdth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI).

  @inproceedings{International Joint Conference on Artificial Intelligence: Semi-Supervised Learning,
  
  Author={Tongtao Zhang, Rongrong Ji, Wei Liu, and Gang Hua},
  
  Title={Semi-Supervised Learning with Manifold Fitted Graphs},
  
  Booktitle={Proceedings of Twitten-Thirdth International Joint Conference on Artificial Intelligence}, Accept, Year={2013}}
 • Houwen Peng, Bing Li, Rongrong Ji, and Weiming Hu.
  Salient Object Detection via Low-Rank and Structured Sparse Matrix Decomposition.[pdf][bibtex]
  Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI Conference on Artificial Intelligence: Salient Object Detection,
  
  Author={Houwen Peng, Bing Li, Rongrong Ji, and Weiming Hu},
  
  Title={Salient Object Detection via Low-Rank and Structured Sparse Matrix Decomposition},
  
  Booktitle={Proceedings of Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence}, Accept, Year={2013}}

2012:

 • Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Hongxun Yao, Junsong Yuan, Yong Rui, and Wen Gao.
  Location Discriminative Vocabulary Coding for Mobile Landmark Search.[pdf][bibtex]
  International Journal of Computer Vision (IJCV).

  @inproceedings{Computer Vision: Location Discriminative Vocabulary Coding,
  
  Author={Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Hongxun Yao, Junsong Yuan, Yong Rui, and Wen Gao},
  
  Title={Location Discriminative Vocabulary Coding for Mobile Landmark Search},
  
  Booktitle={International Journal of Computer Vision},
  
  Year={2012},Vol={96},No={3},pp={290-314}}
 • Rongrong Ji, Hongxun Yao, Wei Liu, Xiaoshuai Sun, and Qi Tian.
  Task Dependent Visual Codebook Compression.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{Image Processing: Visual Codebook Compression,
  
  Author={Rongrong Ji, Hongxun Yao, Wei Liu, Xiaoshuai Sun, and Qi Tian},
  
  Title={Task Dependent Visual Codebook Compression},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2012},Vol={21},No={4},pp={2282-2293}}
 • Yue Gao, Meng Wang, Dacheng Tao, Rongrong Ji, Qionghai Dai, and Naiyao Zhang.
  3D Object Retrieval and Recognition with Hyperspectral Analysis.[pdf][bibtex]
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP).

  @inproceedings{Image Processing: 3D Object Retrieval and Recognition,
  
  Author={Yue Gao, Meng Wang, Dacheng Tao, Rongrong Ji, Qionghai Dai, and Naiyao Zhang},
  
  Title={3D Object Retrieval and Recognition with Constructive Hypergraph Analysis},
  
  Booktitle={IEEE Transactions on Image Processing},
  
  Year={2012},Vol={21},No={9},pp={4290-4303}}
 • Rongrong Ji, Felix X. Yu, and Shih-Fu Chang.
  Active Query Sensing: Suggesting the Best Query View for Mobile Visual Search.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (TOMCCAP).

  @inproceedings{Multimedia Computing, Communications and Applications: Active Query Sensing,
  
  Author={Rongrong Ji, Felix X. Yu, and Shih-Fu Chang},
  
  Title={Active Query Sensing for Mobile Location Search},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications},
  
  Year={2012},Vol={3S},No={8},pp={40-61}}
 • Rongrong Ji, Hongxun Yao, Qi Tian, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, and Xianming Liu.
  Context-Aware Semi-Local Feature Detector.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Intelligent System and Technology (TIST).

  @inproceedings{ACM TIST: Feature Detector,
  
  Author={Rongrong Ji, Hongxun Yao, Qi Tian, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, Xianming Liu},
  
  Title={Context-Aware Semi-Local Feature Detector},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Intelligent System and Technology},
  
  Year={2012},Vol={3:44}}
 • Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, and Wen Gao.
  Towards Compact Topical Descriptor.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2012: Towards Compact Topical Descriptor,
  
   Author={Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, and Wen Gao},
  
  Title={Towards Compact Topical Descriptor},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, Year={2012}}
 • Liujuan Cao# Rongrong Ji# Yue Gao, and Qi Tian (# Equal Contribution).
  Weakly Supervised Coding with Geometric Consistency Pooling.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2012: Weakly Supervised Coding,
  
  Author={Liujuan Cao, Rongrong Ji, Yue Gao, and Qi Tian},
  
  Title={Weakly Supervised Coding with Geometric Consistency Pooling},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, Year={2012}}
 • Felix X. Yu, Rongrong Ji, Ming-Hen Tsai, Guangnan Ye, and Shi-Fu Chang.
  Weak Attributes for Large-Scale Image Retrieval.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2012: Large-Scale Image Retrieval,
  
  Author={Felix X. Yu, Rongrong Ji, Ming-Hen Tsai, Guangnan Ye, and Shih-Fu Chang},
  
  Title={Weak Attributes for Large-Scale Image Retrieval},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, Year={2012}}
 • Wei Liu, Jun Wang, Rongrong Ji, Yu-Gang Jiang, and Shih-Fu Chang.
  Supervised Hashing with Kernels.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR 2012: Supervised Hashing with Kernels,
  
  Author={Wei Liu, Jun Wang, Rongrong Ji, Yu-Gang Jiang, and Shih-Fu Chang},
  
  Title={Supervised Hashing with Kernels},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, Year={2012}}
 • Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, and Rongrong Ji.
  What Are We Looking For:Towards Statistical Modeling of Saccadic Eye Movements and Visual Saliency.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR 2012: Saccadic Eye Movements and Visual Saliency,
  
  Author={Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, and Rongrong Ji},
  
  Title={What Are We Looking For: Towards Statistical Modeling of Saccadic Eye Movements and Visual Saliency},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, Year={2012}}

2011:

 • Rongrong Ji, Yue Gao, Bineng Zhong, Hongxun Yao, and Qi Tian.
  Mining Flickr Landmarks by Modeling Reconstruction Sparsity.[pdf][bibtex]
  ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (TOMCCAP).

  @inproceedings{Multimedia Computing, Communications and Applications: Mining City Landmarks,
  
  Author={Rongrong Ji, Yue Gao, Bineng Zhong, Hongxun Yao, and Qi Tian},
  
  Title={Mining City Landmarks by Modeling Reconstruction Sparsity},
  
  Booktitle={ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications},
  
  Year={2011},Vol={7S},No={1},pp={31-53}}
 • Rongrong Ji, Hongxun Yao, and Xiaoshuai Sun.
  Actor-Independence Action Retrieval Using Spatiotemporal Vocabulary with DTW Matching.[pdf][bibtex]
  Pattern Recognition (PR).

  @inproceedings{Pattern Recognition: Actor-Independence Action Retrieval,
  
  Author={Rongrong Ji, Hongxun Yao, and Xiaoshuai Sun},
  
  Title={Actor-Independence Action Retrieval Using Spatiotemporal Vocabulary with DTW Matching},
  
  Booktitle={Pattern Recognition}, Vol={44}, pp={624-638}}
 • Yi Yang, Heng Tao Shen, Feiping Nie, Rongrong Ji, and Xiaofang Zhou.
  Nonnegative Spectral Clustering with Discriminative Regularization.[pdf][bibtex]
  Twenty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI).

  @inproceedings{AAAI 2011: Nonnegative Spectral Clustering,
  
   Author={Yi Yang, Heng Tao Shen, Feiping Nie, Rongrong Ji, Xiaofang Zhou},
  
  Title={Nonnegative Spectral Clustering with Discriminative Regularization},
  
  Booktitle={Proceedings of Twenty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  
  Year={2011}}
 • Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Hongxun Yao, Yong Rui, Shih-Fu Chang, and Wen Gao.
  Towards Low Bit Rate Mobile Visual Search with Multiple-channel Coding.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{ACM Multimedia 2011: multiple-channel coding,
  
  Author={Rongrong Ji, Ling-Yu Duan, Jie Chen, Hongxun Yao, Yong Rui, Shih-Fu Chang, and Wen Gao},
  
  Title={Towards Low Bit Rate Mobile Visual Search with Multiple-channel Coding},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2011}, pp={573-582}}
 • Xianming Liu, Hongxun Yao, Rongrong Ji, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, and Qi Tian.
  Learning Heterogeneous Data for Hierarchical Web Video Classification [pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{ACM Multimedia 2011:hierarchical web video classification,
  
  Author={Xianming Liu, Hongxun Yao, Rongrong Ji, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, and Qi Tian},
  
  Title={Learning Heterogeneous Data for Hierarchical Web Video Classification.},
  
  Booktitle={ACM Multimedia},
  
  Year={2011}, pp={433-442}}

2010:

 • Rongrong Ji, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Bineng Zhong, and Wen Gao
  Towards Semantic Embedding in Visual Vocabulary.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR Oral).

  @inproceedings{CVPR 2010: visual vocabulary,
  
  Author={Rongrong Ji, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Bineng Zhong, and Wen Gao},
  
  Title={Towards Semantic Embedding in Visual Vocabulary},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition}, 918-925}
 • Bineng Zhong, Hongxun Yao, Sheng Chen, Rongrong Ji, Xiaotong Yuan, Shaohui Liu, and Wen Gao.
  Visual Tracking via Weakly Supervised Learning from Multiple Imperfect Oracles.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2010: Visual tracking,
  
  Author={Bineng Zhong, Hongxun Yao, Sheng Chen, Rongrong Ji, Xiaotong Yuan, Shaohui Liu, and Wen Gao},
  
  Title={Visual Tracking via Weakly Supervised Learning from Multiple Imperfect Oracles},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition},year={2010}, pp={1323-1330}}
 • Dawei Liang, Qingming Huang, Hongxun Yao, Shuqiang Jiang, Rongrong Ji, and Wen Gao.
  Novel Observation Model for Probabilistic Object Tracking.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2010: probabilistic object tracking,
  
  Author={Dawei Liang, Qingming Huang, Hongxun Yao, Shuqiang Jiang, Rongrong Ji, and Wen Gao},
  
  Title={Novel Observation Model for Probabilistic Object Tracking},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition},Year={2009}, pp={1387-1394}}

2009:

 • Rongrong Ji, Xing Xie, Hongxun Yao, and Wei-Ying Ma.
  Vocabulary Hierarchy Optimization for Effective and Transferable Retrieval.[pdf][bibtex]
  IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition (CVPR).

  @inproceedings{CVPR 2009: Vocabulary hierarchy optimization,
  
  Author={Rongrong Ji, Xing Xie, Hongxun Yao, and Wei-Ying Ma},
  
  Title={Vocabulary Hierarchy Optimization for Effective and Transferable Retrieval},
  
  Booktitle={Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision and Patten Recognition},Year={2009}, pp={1161-1168}}
 • Rongrong Ji, Xing Xie, Hongxun Yao, and Wei-Ying Ma.
  Mining City Landmarks from Blogs by Graph Modeling.[pdf][bibtex]
  ACM Multimedia (MM).

  @inproceedings{ACM Multimedia-graph modeling,
  
  Author={Rongrong Ji, Xing Xie, Hongxun Yao, and Wei-Ying Ma},
  
  Title={Mining City Landmarks from Blogs by Graph Modeling},
  
  Booktitle={ACM Multimedia, Year={2009}, pp={105-114}}