Faculty

纪荣嵘 教授

rrji@xmu.edu.cn

曹刘娟 副教授

caoliujuan@xmu.edu.cn

孙晓帅 副教授

xssun@xmu.edu.cn

晁飞 副教授

fchao@xmu.edu.cn

毛旭东 副教授

xudongmao@xmu.edu.cn

林贤明 助理教授

linxm@xmu.edu.cn

金泰松 助理教授

jintaisong@xmu.edu.cn

张声传 助理教授

zsc_2016@xmu.edu.cn

戴平阳 高级工程师

pydai@xmu.edu.cn

周奕毅 博士后研究员

zhouyiyi@xmu.edu.cn

Thomas De Jone 博士后研究员

Tgdejong@xmu.edu.cn

 

Engineers and Technicians

林颖 高级工程师

linying@xmu.edu.cn

 

Administrative Assistant

俞小璐

黄秋圆

 

Ph.D. Students

Yunhang Shen (沈云航)

2017级

移动视觉搜索,深度学习              

yhshen@stu.xmu.edu.cn

Xiaohua Guo(郭小华)

2017级

视觉问答、语义理解、深度学习             

1304765153@qq.com

Jipeng Wu(吴继鹏)

2017级

计算机视觉,三维重建,语义理解

31520170155551@stu.xmu.edu.cn

Xiawu Zheng(郑侠武)

2018级

视觉检索,机器学习,计算机

439919714@qq.com

Mingbao Lin(林明宝)

2018级

模型压缩与加速,哈希检索

linmb@stu.xmu.edu.cn

Jiayi Ji(纪家沂)

2018级

多媒体语义理解,计算机视觉

jjyxmu@gmail.com

Jie Hu(胡杰)

2019级

模型可解释性,实例分割

hujie.cpp@outlook.com

Jie li(李杰)

2019级

跨模态,对抗生成网络

lijie32@stu.xmu.edu.cn

Jun Peng(彭军)

2019级

多模态,文本到图像生成

pengjun@stu.xmu.edu.cn

Zhiwei Chen(陈志威)

2020级

弱监督目标定位/检测

zhiweichen.cn@gmail.com

Huafeng Kuang(匡华峰)

2020级

对抗攻击

skykuang@stu.xmu.edu.cn

Qinqin Zhou (周勤勤)

2020级

自动机器学习,神经网络搜索

qinqinzhou@stu.xmu.eddu.cn

Lei Tan (谭磊)

2020级

行人重识别

tanlei@stu.xmu.eddu.cn

Master Students

Tong Tong(童彤)

2019级

图像理解

1183887074@qq.com

Dongli Tan(檀东力)

2019级

对抗攻击,计算机视觉

787201413@qq.com

QingDa Chen(陈庆大)

2019级

RID

774893332@qq.com

Shaojie Li(李少杰)

2019级

神经网络加速与压缩

shaojieli@stu.xmu.edu.cn

Yuhang Chen(陈宇航)

2019级

机器学习,神经网络加速与压缩

sdut_snow@163.com

Decheng Wu(吴德成)

2019级

机器学习,神经网络压缩

1004463561@qq.com

Feihong Lian(练斐弘)

2019级

视觉搜索,目标检测

lianfh@stu.xmu.edu.cn

Zihan Xu(许子涵)

2019级

模型压缩与加速

ianhsu@stu.xmu.edu.cn

Zhengjie Zhang(张政杰)

2019级

行人重识别

zhangzhengjie@stu.xmu.edu.cn

(孙可)

2019级

AI安全,模型攻防

skjack@stu.xmu.edu.cn

Xiaofan Zhang(张小凡)

2019级

语义分割

zxfflora@163.com

Yunpeng Luo(骆云鹏)

2019级

visual captioning

591486669@qq.com

Yinxu Zhang(张旭迎)

2019级

视觉/多媒体语义理解,深度学习

zhangxuying1004@gmail.com

Jiawen Zheng(郑嘉文)

2019级

语义分割

645458931@qq.com

Xinyang Li(李新阳)

2019级

图像翻译,生成式对抗网络

imlixinyang@gmail.com

Guoxing Liu(刘国星)

2019级

检索攻击

lgxing@stu.xmu.edu.cn

Yixu Wang(王熠旭)

2019级

对抗生成网络

yixuwang@foxmail.com

Bichang He(何必畅)

2019级

社交媒体组,图像标题

31520191153353@stu.xmu.edu.cn

Gengchen Duan(段庚辰)

2019级

图卷积、机器学习

dgcaiwsj@gmail.com

Huan Wang(王欢)

2019级

目标检测

hanbyeol_w@163.com

Bohong Chen(陈柏宏)

2020级

神经网络压缩与加速

bhchen@stu.xmu.edu.cn

Wei Chen(陈威)

2020级

目标检测,实例分割

chenwei1997@stu.xmu.edu.cn

Shuman Fang(方姝曼 )

2020级

对抗样本, 网络鲁棒性

871860453@qq.com

Jing He(何晶)

2020级

多模态、图像生成

jinghemail@163.com

Zebo Hong(洪泽波)

2020级

目标检测

13205953135@163.com

Xiaoyang Huang(黄晓杨)

2020级

视觉语义理解

huangxy24@stu.xmu.edu.cn

Ming Li(李明)

2020级

视频理解与分析、行为识别、动作检测

limingcv@qq.com

Yinan Li(李毅男)

2020级

多模态分析

yinanlee09@gmail.com

Hunterj Lin(林将航)

2020级

弱监督学习、目标检测

hunterjlin007@gmail.com

XingbinLiu(刘兴彬)

2020级

对抗防御,模型鲁棒性

liuxingbin421604@163.com

Wenfeng Liu(刘文锋)

2020级

行人重识别

wenfengliu@stu.xmu.edu.cn

Yao Lu(陆瑶)

2020级

图像理解,实例分割

luyao_xgz@163.com

Yiwei Ma(马祎炜)

2020级

图像描述

mayiwei1998@163.com

Yuexiao Ma(马跃萧)

2020级

机器学习

bobma@stu.xmu.edu.cn

Peng Mi(米芃)

2020级

对比学习,半监督

31520201153888@stu.xmu.edu.cn

Mingkai Wang(王明凯)

2020级

机器学习、计算机视觉

wangmingkai@stu.xmu.edu.cn

Mingrui Wu(吴明瑞)

2020级

多模态

mingrui0001@gmail.com

Qiong Wu(吴穹)

2020级

行人重识别

qiong@stu.xmu.edu.cn

Yuhang Wu(吴宇航)

2020级

自动机器学习,神经网络架构搜索

Shanhan Xi (席山涵)

2020级

计算机视觉,模型攻防

3420219691@qq.com

Yuhan xiang (项宇涵)

2020级

对抗攻击

xiangyh9988@gmail.com

Hang YeSu(叶苏航)

2020级

目标检测,实例分割

707464249@qq.com

Yuxin Zhang(张玉鑫)

2020级

神经网络压缩与加速

yuxinzhang@stu.xmu.edu.cn

Shaokun Zhang(张少坤)

2020级

模型压缩

shaokunzhang529@gmail.com

Zhenglin Zhou (周正林)

2020级

模型攻防

zhouzhenglincs@gmail.com

Yuan Zhu (朱源)

2020级

细粒度检索

zhuyuan200101@163.com

Chaoyang Zhu (朱朝阳)

2020级

计算机视觉、多模态

sean.zhuh@gmail.com

Binghan Chen (陈柄翰)

2021级

机器学习、计算机视觉

binghanchen@foxmail.com

Chen Chen (陈晨)

2021级

实例分割、预训练大模型

1102757837@qq.com

Mengzhao Chen (陈锰钊)

2021级

神经网络压缩与加速,动态网络

cmzxmu@stu.xmu.edu.cn

Tao Chen (陈涛)

2021级

计算机视觉

834510873@qq.com

Haixin Ding(丁海馨)

2021级

目标检测与分割

dinghx@stu.xmu.edu.cn

Jinren Ding (丁进仁)

2021级

弱监督目标检测

dingjinren_0@163.com

XiaoXiong Du (杜晓雄)

2021级

社交媒体

401882131@qq.com

Xiang Fei(费翔)

2021级

机器学习,计算机视觉

xfey99@gmail.com

Sizheng Guo (郭思正)

2021级

目标跟踪

szguo@stu.xmu.edu.cn

Song Guo (郭颂)

2021级

模型压缩

1424956666@qq.com

Bowen Guo (过博文)

2021级

机器学习,神经网络结构搜索

?31520211154045@stu.xmu.edu.cn

Jianlong Hu (胡健龙)

2021级

图像理解

hujianlong@stu.xmu.edu.cn

Tie Hu (胡铁)

2021级

图像理解

1346903894@qq.com

ChengZhi Huang (黄承志)

2021级

视觉搜索

hcz369331416@163.com@qq.com

Linyan Huang (黄琳焱)

2021级

GAN,对抗网络

linyan_edu@163.com

Minglang Huang (黄鸣浪)

2021级

社交媒体

huangminglang@yahoo.com

Shubin Huang (黄书滨)

2021级

视觉问答、多模态

shubinhuang@stu.xmu.edu.cn

Lei Jin (金磊)

2021级

社交媒体

1528413465@qq.com

Xunchao Li (李迅潮)

2021级

神经网络压缩与加速

lixcli@foxmail.com

Wei Lin (林威)

2021级

机器学习、计算机视觉

1193995493@qq.com

Yaoqin Luo (罗耀钦)

2021级

机器学习

253425214@qq.com

Gongrui Nan (南宫瑞)

2021级

模型压缩与加速

nangongrui@stu.xmu.edu.cn

Yixin Qian (钱益新)

2021级

模型压缩

qyx1013@163.com

Jiamu Sun (孙嘉沐)

2021级

多模态,VQA,REC

sunjiamu@stu.xmu.edu.cn

Bingquan Wang (王秉权)

2021级

模型攻防

748285695@qq.com

Haowei Wang (王昊为)

2021级

社交媒体、舆论分析

wanghaowei@stu.xmu.edu.cn

Jiaer Xia (夏佳尔)

2021级

视觉搜索

xiajiaer@stu.xmu.edu.cn

Chengde Yang (杨程德)

2021级

机器学习

cdyang@163.com

Haozhe Yang (杨浩哲)

2021级

研究方向:

prosyhz1003@163.com

Hong Yang (杨鸿)

2021级

底层视觉与模型压缩

31520211154105@stu.xmu.edu.cn

Lizhou You (尤梨洲)

2021级

对抗网络、图像编辑

thekernelz@163.com

SongLin Yu (喻松林)

2021级

少样本目标检测

3030944305@qq.com

Zhang Lei (张雷)

2021级

自动机器学习

leizhang@stu.xmu.edu.cn

Siyu Zou (邹思雨)

2021级

社交媒体

zousiyu@stu.xmu.edu.cn