Faculty

纪荣嵘 教授

rrji@xmu.edu.cn

曹刘娟 教授

caoliujuan@xmu.edu.cn

孙晓帅 副教授

xssun@xmu.edu.cn

晁飞 副教授

fchao@xmu.edu.cn

金泰松 副教授

jintaisong@xmu.edu.cn

周奕毅 副教授

zhouyiyi@xmu.edu.cn

林贤明 助理教授

linxm@xmu.edu.cn

张声传 助理教授

zsc_2016@xmu.edu.cn

李辉 助理教授

hui@xmu.edu.cn

戴平阳 高级工程师

pydai@xmu.edu.cn

郑侠武 博士后研究员

zhengxiawu@stu.xmu.edu.cn

纪家沂 博士后研究员

jjyxmu@gmail.com

Engineers and Technicians

林颖 高级工程师

linying@xmu.edu.cn

Administrative Assistant

俞小璐

孙小慧

Ph.D. Students

Jie Hu(胡杰)

2019级

模型可解释性,实例分割

hujie.cpp@outlook.com

Jie li(李杰)

2019级

跨模态,对抗生成网络

lijie32@stu.xmu.edu.cn

Jun Peng(彭军)

2019级

多模态,文本到图像生成

pengjun@stu.xmu.edu.cn

Zhiwei Chen(陈志威)

2020级

弱监督目标定位/检测

zhiweichen.cn@gmail.com

Huafeng Kuang(匡华峰)

2020级

对抗攻击

skykuang@stu.xmu.edu.cn

Qinqin Zhou (周勤勤)

2020级

自动机器学习,神经网络搜索

qinqinzhou@stu.xmu.eddu.cn

Lei Tan (谭磊)

2020级

行人重识别

tanlei@stu.xmu.eddu.cn

Haojia Lin (林豪佳)

2021级

自动机器学习

linhj@stu.xmu.eddu.cn

Yimin Xu (徐一民)

2021级

动态神经网络

xuyimin9626@gmail.com

Yunshan Zhong (钟云山)

2021级

模型压缩与加速

zhongyunshan@stu.xmu.eddu.cn

Ke Sun(孙可)

2021级

AI安全,模型攻防

skjack@stu.xmu.edu.cn

Gen Luo (罗根)

2021级

视觉和语言学习,指向性目标检测

luogen@stu.xmu.edu.cn

Qiong Wu(吴穹)

2022级

行人重识别

qiong@stu.xmu.edu.cn

Yuexiao Ma(马跃萧)

2022级

模型量化

bobma@stu.xmu.edu.cn

You Huang(黄有)

2022级

图像理解

youhuang0607@gmail.com

Yuxin Zhang(张玉鑫)

2022级

神经网络压缩与加速

yuxinzhang@stu.xmu.edu.cn

Chenyi Yang(杨晨艺)

2022级

神经网络自动搜索

Master Students

Bohong Chen(陈柏宏)

2020级

神经网络压缩与加速

bhchen@stu.xmu.edu.cn

Wei Chen(陈威)

2020级

目标检测,实例分割

chenwei1997@stu.xmu.edu.cn

Shuman Fang(方姝曼 )

2020级

对抗样本, 网络鲁棒性

871860453@qq.com

Jing He(何晶)

2020级

多模态、图像生成

jinghemail@163.com

Zebo Hong(洪泽波)

2020级

目标检测

13205953135@163.com

Xiaoyang Huang(黄晓杨)

2020级

视觉语义理解

huangxy24@stu.xmu.edu.cn

Ming Li(李明)

2020级

视频理解与分析、行为识别

limingcv@qq.com

Yinan Li(李毅男)

2020级

多模态分析

yinanlee09@gmail.com

Hunterj Lin(林将航)

2020级

弱监督学习、目标检测

hunterjlin007@gmail.com

XingbinLiu(刘兴彬)

2020级

对抗防御,模型鲁棒性

liuxingbin421604@163.com

Wenfeng Liu(刘文锋)

2020级

行人重识别

wenfengliu@stu.xmu.edu.cn

Yao Lu(陆瑶)

2020级

图像理解,实例分割

luyao_xgz@163.com

Yiwei Ma(马祎炜)

2020级

图像描述

mayiwei1998@163.com

Peng Mi(米芃)

2020级

对比学习,半监督

31520201153888@stu.xmu.edu.cn

Mingkai Wang(王明凯)

2020级

机器学习、计算机视觉

wangmingkai@stu.xmu.edu.cn

Mingrui Wu(吴明瑞)

2020级

多模态

mingrui0001@gmail.com

Yuhang Wu(吴宇航)

2020级

自动机器学习,神经网络架构搜索

Shanhan Xi (席山涵)

2020级

计算机视觉,模型攻防

3420219691@qq.com

Yuhan xiang (项宇涵)

2020级

对抗攻击

xiangyh9988@gmail.com

Hang YeSu(叶苏航)

2020级

目标检测,实例分割

707464249@qq.com

Shaokun Zhang(张少坤)

2020级

模型压缩

shaokunzhang529@gmail.com

Zhenglin Zhou (周正林)

2020级

模型攻防

zhouzhenglincs@gmail.com

Yuan Zhu (朱源)

2020级

细粒度检索

zhuyuan200101@163.com

Chaoyang Zhu (朱朝阳)

2020级

计算机视觉、多模态

sean.zhuh@gmail.com

Binghan Chen (陈柄翰)

2021级

机器学习、计算机视觉

binghanchen@foxmail.com

Chen Chen (陈晨)

2021级

实例分割、预训练大模型

1102757837@qq.com

Mengzhao Chen (陈锰钊)

2021级

神经网络压缩与加速,动态网络

cmzxmu@stu.xmu.edu.cn

Tao Chen (陈涛)

2021级

计算机视觉

834510873@qq.com

Haixin Ding(丁海馨)

2021级

目标检测与分割

dinghx@stu.xmu.edu.cn

Jinren Ding (丁进仁)

2021级

弱监督目标检测

dingjinren_0@163.com

XiaoXiong Du (杜晓雄)

2021级

社交媒体

401882131@qq.com

Xiang Fei(费翔)

2021级

机器学习,计算机视觉

xfey99@gmail.com

Sizheng Guo (郭思正)

2021级

目标跟踪

szguo@stu.xmu.edu.cn

Song Guo (郭颂)

2021级

模型压缩

1424956666@qq.com

Bowen Guo (过博文)

2021级

机器学习,神经网络结构搜索

31520211154045@stu.xmu.edu.cn

Jianlong Hu (胡健龙)

2021级

伪装目标检测,图像翻译

hujianlong@stu.xmu.edu.cn

Tie Hu (胡铁)

2021级

图像理解

1346903894@qq.com

ChengZhi Huang (黄承志)

2021级

视觉搜索

hcz369331416@163.com@qq.com

Linyan Huang (黄琳焱)

2021级

GAN,对抗网络

linyan_edu@163.com

Minglang Huang (黄鸣浪)

2021级

社交媒体

huangminglang@yahoo.com

Shubin Huang (黄书滨)

2021级

视觉问答、多模态

shubinhuang@stu.xmu.edu.cn

Lei Jin (金磊)

2021级

社交媒体

1528413465@qq.com

Xunchao Li (李迅潮)

2021级

神经网络压缩与加速

lixcli@foxmail.com

Wei Lin (林威)

2021级

机器学习、计算机视觉

1193995493@qq.com

Yaoqin Luo (罗耀钦)

2021级

机器学习

253425214@qq.com

Gongrui Nan (南宫瑞)

2021级

模型压缩与加速

nangongrui@stu.xmu.edu.cn

Yixin Qian (钱益新)

2021级

模型压缩

qyx1013@163.com

Jiamu Sun (孙嘉沐)

2021级

多模态,VQA,REC

sunjiamu@stu.xmu.edu.cn

Bingquan Wang (王秉权)

2021级

模型攻防

748285695@qq.com

Haowei Wang (王昊为)

2021级

社交媒体、舆论分析

wanghaowei@stu.xmu.edu.cn

Jiaer Xia (夏佳尔)

2021级

视觉搜索

xiajiaer@stu.xmu.edu.cn

Chengde Yang (杨程德)

2021级

机器学习

cdyang@163.com

Haozhe Yang (杨浩哲)

2021级

研究方向:

prosyhz1003@163.com

Hong Yang (杨鸿)

2021级

底层视觉与模型压缩

31520211154105@stu.xmu.edu.cn

Lizhou You (尤梨洲)

2021级

对抗网络、图像编辑

thekernelz@163.com

SongLin Yu (喻松林)

2021级

少样本目标检测

3030944305@qq.com

Zhang Lei (张雷)

2021级

自动机器学习

leizhang@stu.xmu.edu.cn

Siyu Zou (邹思雨)

2021级

社交媒体

zousiyu@stu.xmu.edu.cn

Shengxin Chen(陈晟新)

2022级

多模态

18806075636@163.com

Siting Chen(陈思亭)

2022级

社交媒体

907953821@qq.com

Zhongzhe Chen(陈忠淅)

2022级

视觉搜索

chenzhongxi@stu.xmu.edu.cn

Haoyang Ding(丁昊扬)

2022级

目标检测

remind_1202@163.com

Nanxi Gao(高楠希)

2022级

底层视觉压缩

1357823033@qq.com

Shihao Gao(高世豪)

2022级

机器学习、计算机视觉

178028409@qq.com

Timin Gao(高体民)

2022级

图像质量评估

gaotimin@foxmail.com

Tianyu Guo(郭天宇)

2022级

多媒体语义理解

514150079@qq.com

Jinyu He(何瑾雨)

2022级

自动机器学习

jinyuhe@stu.xmu.edu.cn

Jiawei Hu(胡佳伟)

2022级

模型压缩与加速

jiaweihu@stu.xmu.edu.cn

Chi Huang(黄驰)

2022级

目标检测

huangchi@stu.xmu.edu.cn

Xiaofeng Jin(金晓峰)

2022级

实时全景分割

xfjin@stu.xmu.edu.cn

Xunfa Lai(赖训发)

2022级

目标检测

laixunfa@stu.xmu.edu.cn

Guilin Li(李桂林)

2022级

自动机器学习

guilinli@stu.xmu.edu.cn

Lijiang Li(李漓江)

2022级

神经网络压缩与加速

lilijiang@stu.xmu.edu.cn

Tanzhe Li(李谭哲)

2022级

机器学习,图神经网络

litanzhe@stu.xmu.edu.cn

Weihao Li(李伟豪)

2022级

视觉搜索

liweihao@stu.xmu.edu.cn

YuJie Liang(梁宇杰)

2022级

机器学习,计算机视觉

liangyujie@stu.xmu.edu.cn

Zhihang Lin(林志航)

2022级

神经网络压缩与加速

lzhedu@foxmail.com

Shuai Liu(刘帅)

2022级

伪装目标检测

1611998401@qq.com

Liu Tao(刘韬)

2022级

多模态蒸馏

creekheng@gmail.com

Yuqi Liu(刘宇琪)

2022级

社交媒体

ink_yuqi@163.com

Yiting Luo(罗一婷)

2022级

神经网络压缩与加速

yitingluo083@gmail.com

Ma Yue(马跃)

2022级

半监督、实例分割

mayue19910505762@163.com

WenSheng Pan(潘文胜)

2022级

视觉搜索

2635551571@qq.com

Zhipeng Qian(钱志鹏)

2022级

多模态

1540609486@qq.com

Xuyang Song(宋绪阳)

2022级

行人重识别

276439774@qq.com

Siwei Wang(王思伟)

2022级

目标检测

siweiwang555@foxmail.com

Xudong Wang(王旭东)

2022级

视觉搜索

wangxd@stu.xmu.edu.cn

Changli Wu(吴昌鲡)

2022级

社交媒体

changli-wu@foxmail.com 

Hang Wu(吴航)

2022级

社交媒体

2812665034@qq.com

Suhuang Wu(吴苏煌)

2022级

代码检索、预训练模型

wusuhuang@stu.xmu.edu.cn

Linhuang Xie(谢林煌)

2022级

机器学习,计算机视觉

linhuangxie@foxmail.com

Danni Yang(杨丹妮)

2022级

社交媒体、计算机视觉

ydn_xmu@outlook.com

Hao Yang(杨浩)

2022级

图像理解

hyangai@stu.xmu.edu.cn

Xiao Yang(杨潇)

2022级

神经网络量化

1925492177@qq.com

Zhiyu Yang(杨芷钰)

2022级

目标检测/少样本目标检测

2294894371@qq.com

Sheng Zhang(张晟)

2022级

预训练模型、代码检索

sheng@stu.xmu.edu.cn

Jinlu Zhang(张金璐)

2022级

社交媒体

aria_zjl@foxmail.com

Xiaoqing Zhang(张晓庆)

2022级

社交媒体

36920221153149@stu.xmu.edu.cn

Lirui Zhao(赵力锐)

2022级

神经网络压缩与加速

realaidanjoe@gmail.com

Yuyao Zhou(周毓尧)

2022级

模型压缩与加速

yuyaozhou@stu.xmu.edu.cn