Faculty

Rongrong Ji (纪荣嵘)

Ph.D., Professor

Rongshan Yu (俞容山)

Ph.D., Professor

Fei Chao (晁飞)

Ph.D.,Associate Professor

Feng Guo (郭锋)

Ph.D., Assistant Professor

Xianming Lin (林贤明)

Ph.D., Assistant Professor

Taisong Jin (金泰松)

Ph.D., Assistant Professor

Shengchuan Zhang (张声传)

Ph.D.,Research Assistant Professor

Pingyang Dai (戴平阳)

Ph.D.,Researcher

Engineers and Technicians

Ying Lin (林颖)

Engineer

Ling Cai (蔡岭)

Ph.D.

Administrative Assistant

Qilu Jiao (焦起路)

Lan Chen (陈岚)

Ph.D. Students

Yan Zhang (张岩)

2015级

计算机视觉,机器学习,三维点云

Y.zhang@hit.edu.cn

Shaohui Lin (林绍辉)

2015级

机器学习,计算机视觉

linshaohui007@126.com

Hong Liu (刘弘)

2015级

大规模机器学习,哈希学习,信息检索

lynnliu.xmu@gmail.com

Yiyi Zhou (周奕毅)

2015级

计算机视觉,机器学习

antony11@126.com

Fuhai Chen (陈福海)

2016级

视觉/多媒体语义理解,机器学习,深度学习

cfh3c.xmu@gmail.com

Yunhang Shen (沈云航)

2017级

移动视觉搜索,深度学习

yhshen@stu.xmu.edu.cn


Master Students

Jinlin Wang (王金淋)

2013级

三维重建

401497868@qq.com

Di Liu (刘迪)

2013级

机器学习 信息检索

liudixmu@gmail.com

ZhaoGai Wu (伍兆盖)

2013级

机器学习

401497868@qq.com

Chao Chen (陈超)

2014级

舆情分析

catinmud@stu.xmu.edu.cn

Jianbo Huang (黄剑波)

2014级

计算机视觉,三维重建

271030425@qq.com

Yuan Zhang (张源)

2014级

增强现实

zyzybs@gmail.com

Chen Huang (黄晨)

2014级

图像检索,图像识别,机器学习

23020141153150@stu.xmu.edu.cn

Yan Sun (孙妍)

2014级

移动视觉搜索

331817159@qq.com

Han Chen (陈晗)

2015级

计算机视觉,三维重建

chenhanxmu@qq.com

Zhiwei Ruan (阮志伟)

2015级

社交媒体舆情分析

zw.ruan.sn@gmail.com

Ke Li(李珂)

2015级

计算机视觉,机器学习

ietedli@gmail.com

Zongyue Liu (刘宗岳)

2015级

社交媒体舆情分析

376178766@qq.com

Xiawu Zheng(郑侠武)

2015级

视觉检索,机器学习,计算机

439919714@qq.com

Feng Jiang(姜峰)

2016级

计算机视觉,增强现实

352815247@qq.com

Weiqiu Chen(陈伟秋)

2016级

社交媒体舆情分析

550481591@qq.com

Chen Shen (沈忱)

2016级

机器学习,社交媒体舆情分析

schenxmu@stu.xmu.edu.cn

Manyu Chang(常满禹)

2016级

计算机视觉,三维重建

upcchangmanyu@163.com

Jianqiang Qian(钱剑强)

2016级

视觉检索

753782453@qq.com

Mingbao Lin(林明宝)

2016级

机器学习,哈希学习

lmbxmu@163.com